لغات مشابه
flaccid : چروک شده , شل وول

flaccidity : سستى ،شلى ،اويختگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: