لغات مشابه
flag station : جايى که قطارباديدن پرچم ويژه نگاه ميدارندوايستگاه دائمى نيست

flag stones : عمران : تخته سنگهايى که براى سنگ فرش بکار ميرود

flag wagging : اشاره باپرچم ،پرچم جنبانى

flag waver : اشوب کن ،مضطرب سازنده ،توليدکننده هيجان عمومى

flage pole position : شيمى : موقعيت ميله پرچمى

flagellant : کسيکه براى بخشودگى از گناهان بخود شلاق ميزند،موجود يا انگل تاژک دار

flagellar : تاژک دار،شلاقى

flagellate : تاژک دار شدن , تاژکدار

flagellator : شلاق زننده ،تازيانه زننده

flagelliform : تازيانه مانند،شلاقى ،باريک ودراز

flagellum : تاژک

flageolet : نايچه

flagginess : سستى ،نرمى ،ول شدگى ،اويختگى ،بيمزگى

flagging : سنگفرش ،متزلزل ،کاهنده ،ضعيف ،ول ،افتاده

flaggy : شل وول , جگن زار

flagitate : مصرانه خواستن ،باسماجت خواستن ،سماجت کردن ،ابرام کردن

flagitious : تبه کار،بدکار،ستمگر،شرير،بسيار زشت

flagitiously : تبه کارانه ،ستمگرانه ،شريرانه

flagitiousness : تبه کارى ،بدکارى ،ستمکارى ،شرارت ،وقاحت ،هرزگى

flagman : پرچمدار

flagon : تنگ دسته دار و لوله دار،تنگ ،قرابه

flagpole : ميله پرچم

flagrance : )flagrancy(اشکارى ،رسوايى ،وقاحت ،شناعت ،زشتى

flagrancy : )flagrance(اشکارى ،رسوايى ،وقاحت ،شناعت ،زشتى

flagrant : اشکار،برملا،انگشت نما،رسوا،وقيح ،زشت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 525 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 525 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/85c6bbdbbec52470e348857d53b7b6c2acccaded', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"5CQuYxUxDVdhvkXT3N8sT94poYaTml1K0Qr0bzXc";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"flag officer";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:101:"افسردريايى ،درياسالاريادرياداريادريابان ،فرمانده بخش";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=flag-officer";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854623;s:1:"c";i:1537854623;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/85c6bbdbbec52470e348857d53b7b6c2acccaded', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"5CQuYxUxDVdhvkXT3N8sT94poYaTml1K0Qr0bzXc";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"flag officer";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:101:"افسردريايى ،درياسالاريادرياداريادريابان ،فرمانده بخش";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=flag-officer";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854623;s:1:"c";i:1537854623;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/85c6bbdbbec52470e348857d53b7b6c2acccaded', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"5CQuYxUxDVdhvkXT3N8sT94poYaTml1K0Qr0bzXc";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"flag officer";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:101:"افسردريايى ،درياسالاريادرياداريادريابان ،فرمانده بخش";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=flag-officer";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854623;s:1:"c";i:1537854623;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('85c6bbdbbec52470e348857d53b7b6c2acccaded', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"5CQuYxUxDVdhvkXT3N8sT94poYaTml1K0Qr0bzXc";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"flag officer";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:101:"افسردريايى ،درياسالاريادرياداريادريابان ،فرمانده بخش";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=flag-officer";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854623;s:1:"c";i:1537854623;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58