لغات مشابه
flag rank : (ن.د ).افسر بالاتر از سروان ،افسر ارشد

flag stop : (در راهنمايى ورانندگى )ايست ،توقف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: