لغات مشابه
flag stop : (در راهنمايى ورانندگى )ايست ،توقف

flag waving : ميهن پرستى بحد افراط وجنون ،اهتزاز پرچم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: