لغات مشابه
flag wagging : اشاره باپرچم ،پرچم جنبانى

flag waver : اشوب کن ،مضطرب سازنده ،توليدکننده هيجان عمومى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: