لغات مشابه
flag waver : اشوب کن ،مضطرب سازنده ،توليدکننده هيجان عمومى

flage pole position : شيمى : موقعيت ميله پرچمى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: