لغات مشابه
flagellate : تاژک دار شدن , تاژکدار

flagellator : شلاق زننده ،تازيانه زننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: