لغات مشابه
flagitiously : تبه کارانه ،ستمگرانه ،شريرانه

flagitiousness : تبه کارى ،بدکارى ،ستمکارى ،شرارت ،وقاحت ،هرزگى

flagman : پرچمدار

flagon : تنگ دسته دار و لوله دار،تنگ ،قرابه

flagpole : ميله پرچم

flagrance : )flagrancy(اشکارى ،رسوايى ،وقاحت ،شناعت ،زشتى

flagrancy : )flagrance(اشکارى ،رسوايى ،وقاحت ،شناعت ،زشتى

flagrant : اشکار،برملا،انگشت نما،رسوا،وقيح ،زشت

flagrante delicto : (حق ).وقيحانه ،درحال ارتکاب جرم

flagrantly : باوقاحت اشکار،بطوربرملايا انگشت نما،وقيحانه

flags were their only signals : يگانه علامت ايشان پرچم بود

flagship : کشتي دريادار

flagstick : ورزش : چوب پرچم گلف

flagstone : تخته سنگ , سنگ فرش کردن

flail : خرمن کوب , گندم کوب

flair : شامه سگ ،بويايى ،(مجا )قوه تشخيص ،فراست ،استعداد،خصيصه

flake : پوسته

flake white : سفيداب شيخ ،سفيداب سرب

flaker : تنکه کار،الت تنکه کردن ،سنگ چخماق

flakiness : خاصيت چيزى که ورقه ورقه است ،خاصيت فلسى

flaky : برفکي , ورقه ورقه , ورقه شونده

flam : لاف وگزاف

flambeau : شمعدان زينتي

flamboyance : زرق وبرق

flamboyancy : زرق وبرق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 485 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 485 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/b1417e320e3d12de145156b4745017677afe0063', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"CSSDI0KaG3LgUunrzS3piyQKEeX4g0FjpLTFYgmd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"flagitious";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:66:"تبه کار،بدکار،ستمگر،شرير،بسيار زشت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=flagitious";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862118;s:1:"c";i:1537862118;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/b1417e320e3d12de145156b4745017677afe0063', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"CSSDI0KaG3LgUunrzS3piyQKEeX4g0FjpLTFYgmd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"flagitious";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:66:"تبه کار،بدکار،ستمگر،شرير،بسيار زشت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=flagitious";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862118;s:1:"c";i:1537862118;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/b1417e320e3d12de145156b4745017677afe0063', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"CSSDI0KaG3LgUunrzS3piyQKEeX4g0FjpLTFYgmd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"flagitious";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:66:"تبه کار،بدکار،ستمگر،شرير،بسيار زشت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=flagitious";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862118;s:1:"c";i:1537862118;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('b1417e320e3d12de145156b4745017677afe0063', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"CSSDI0KaG3LgUunrzS3piyQKEeX4g0FjpLTFYgmd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"flagitious";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:66:"تبه کار،بدکار،ستمگر،شرير،بسيار زشت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=flagitious";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862118;s:1:"c";i:1537862118;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58