لغات مشابه
flagon : تنگ دسته دار و لوله دار،تنگ ،قرابه

flagpole : ميله پرچم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: