لغات مشابه
flake white : سفيداب شيخ ،سفيداب سرب

flaker : تنکه کار،الت تنکه کردن ،سنگ چخماق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: