لغات مشابه
flamboyante : ( )royal poinciana(گ.ش ).گل طاوس

flame : شعله زدن , شعله , لهب , زبانه آتش , زبانه , الو , زبانه کشيدن , علو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی