لغات مشابه
flame out : علوم هوايى : قطع احتراق

flame photemetry : شيمى : نورسنجى شعله اى

flame photometer : شيمى : نورسنج شعله اى

flame proof : معمارى : ضد شعله

flame safety : علوم نظامى : ايمنى در مقابل شعله اتش

flame test : معمارى : محک شعله

flame tree : (گ.ش ).درختان وبوته هاييکه داراى گلهاى درخشان اتشى يا زرد رنگ هستند

flame braze : علوم مهندسى : زرد جوش کردن

flame cut : علوم مهندسى : با جوش بريدن

flame cutting : علوم مهندسى : جوش برى

flame harden : علوم مهندسى : با شعله سخت کردن

flame projector : اتش پاش

flame scraf : علوم مهندسى : با شعله پهن کردن

flame spray : علوم مهندسى : تزريق کردن شعله اى

flamen : (روم قديم )کاهن معبد يکى از خدايان

flamenco : رقص تند کوليها اسپانيا،رقص فلامنکو

flameproof : عايق شعله , ضد آتش

flaming : شعلهور

flaming arc : الکترونيک : قوس مشتعل

flaming discharge : الکترونيک : تخليه مشتعل

flaming of arc : الکترونيک : اشتعال جرقه

flamingo : فلامينگو

flammable : سوختني , قابل سوختن

flammable liquid : شيمى : مايع اشتعال پذير

flamy : شعله ور،شعله مانند

flanerie : ولگردى ،بى هدفى

flaneur : ادم ولگرد

flange beam : علوم مهندسى : تير اهن بال دار

flange coupling : علوم مهندسى : پيوست صفحه اى

flange length : علوم مهندسى : طول لبه

flange mounted bearing : علوم مهندسى : ياطاقان لبه دار

flanged bolt coupling : عمران : اتصال فلانج و پيچ

flanged pipe : علوم مهندسى : لوله لبه دار

flank : پهلو , درکنار واقع شدن , تهيگاه , خاصره

flank (left or right) : علوم نظامى : جناح چپ يا راست

flank circle : ورزش : جفتى خرک

flank development : ورزش : گسترش جناحى

flank guard : علوم نظامى : پهلودار

flank openings : ورزش : گشايشهاى جناحى شطرنج

flank vault : ورزش : پرش يکطرفه بر روى خرک

flankerback : ورزش : بازيگر ميانى جناح

flannel : فلانل( نوعى پارچه پشمى)،(درجمع )جامه فلانل يا پشمى ،لباس( بخصوص شلوار)ورزش

flannelette : فلانل نما

flannelly : فلانل مانند

flap : بال زدن , پرزدن , زبانه کفش , پرپرزدن , صداي چلپ , آويخته وشل

flap angle : علوم هوايى : زاويه فلپ

flap gate : عمران : دريچه يک طرفه

flap valve : عمران : شير يک طرفه

flap eared : اويخته گوش ،دالگوش

flapdoodle : مزخرف ،مهمل ،جو

flapjack : =griddle cake

flapper : مگس پران , جوجه اردک

flapping : اويخته ،ول

flappy : گل وگشاد , آويزان وگشاد

flare : باشعله نامنظمسوختن , زبانه کشي , شعله زني , شعله

flare 2 : علوم دريايى : فشفشه

flare angle : معمارى : زاويه گسترش يا گشادگى

flare dud : علوم نظامى : گلوله اتمى که در ارتفاع بيش از ارتفاع پيش بينى شده منفجر مى شود

flare up : غضب ناگهاني , بالا گرفتن

flare wall : معمارى : ديوار حائل خاکريز پل

flareback : اشتعال برخلاف مسير عادى شعله ،پس زهنى شعله

flared fitting : علوم هوايى : رابط قيفى شکل

flaring : شعله ور،سوزان

flash : تلالو

flash 1 : علوم دريايى : انى

flash blindness : علوم نظامى : کورى حاصله از نگاه کردن به برق ترکش اتمى

flash bulb : علوم مهندسى : فلاش دوربين عکاسى

flash burn : علوم نظامى : سوختگى حاصله از برق ترکش اتمى

flash card : ورقه اى که روى ان کلمات يا اعداد يا تصاويرى نوشته شده و معلم انرا براى زمان کوتاهى بشگردان نشان ميدهد،ورقه تمرين بصرى

flash flood : سيل برق اسا

flash fly : مگس وحشراتى که گوشت ميخورند

flash in the pan : کوشش بيهوده ،جوشش انى وبى نتيجه

flash lamp : لامپ پر نور عکاسى

flash photography : عکاسى شب بابرق

flash photolysis : شيمى : نورکافت درخشى

flash ranging : علوم نظامى : مسافت يابى نورى

flash ranging location : علوم نظامى : تعيين محل هدفها با مسافت يابى نورى

flash hook : علوم مهندسى : قلاب گوشت

flash house : جايگاه دزدان ،دزدخانه ،جنده خانه

flash light : نوربرق( درعکاسى شب)،چراغ قوه

flash point tester : علوم مهندسى : ازمايش کننده نقطه اشتعال

flash weld : علوم مهندسى : جوش شعله اى

flashback 1 : علوم دريايى : پس جرقه

flashback 2 : علوم دريايى : - backfire

flashback screen : عمران : تورى مانع شعله

flashbulb : لامپ پرنور فلاش عکاسى

flashed filament : الکترونيک : افروزه تابديده

flasher : الکترونيک : چشمک زن

flashily : ازروى خودنمايى ياخودفروشى ،جلوه کنان

flashiness : خودنمايى ،خودفروشى ،تظاهر

flashing over : الکترونيک : جهش جرقه

flashingpoint : درجه اى ازگرماکه دران بخارمايعات فرارميسوزد

flashlight : لامپ عکاسي , چراغ قوه

flashlight battery : علوم مهندسى : باطرى چراغ قوه

flashlight signal : علوم مهندسى : سيگنال چراغ قوه

flashover : تخليه الکتريکى غير عادى ،صاعقه ،برق

flashy : نمايشي , زرق وبرقي

flask : بغلي , دبه

flasket : سبدرخت شويان ،سبدگازرى ،دبه کوچک

flat : لوس , تخت , صاف , پنچر , مسطح

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی magistrature , معنی magna charta , معنی magna cum laude , معنی magnacard , معنی magnaflux , معنی magnaimous , معنی magnanimity , معنی magnanimous , معنی magnanimously , معنی magnate , معنی magnatic direction indicator , معنی magnatic displacement , معنی magneficence , معنی magnemotive force , معنی magner armature , معنی magnesia , معنی magnesian chalk , معنی magnesian lime , معنی magnesian limestone , معنی magnesite , معنی magnesite lining , معنی magnesium , معنی magnesium oxide , معنی magnesium sulfate , معنی magnesym , معنی magnet , معنی magnet case , معنی magnet charger , معنی magnet frame , معنی magnet gap , معنی magnet holder , معنی magnet leg , معنی magnet pole , معنی magnet system , معنی magnet tester , معنی magnet core aerial , معنی magnet type loudspeaker , معنی magnet type starter , معنی magneta , معنی magnetci control , معنی magnetic , معنی magnetic aftereffect , معنی magnetic alloy , معنی magnetic anisotropy , معنی magnetic anomaly , معنی magnetic anomaly detection gear (madg) , معنی magnetic azimuth , معنی magnetic barrier layer , معنی magnetic battery , معنی magnetic bearing , معنی magnetic biasing , معنی magnetic blow out , معنی magnetic blow out arrester , معنی magnetic blow out circuit breaker , معنی magnetic blow out with , معنی magnetic bubble memory , معنی magnetic bubbles , معنی magnetic buzzer , معنی magnetic cartridge , معنی magnetic characters , معنی magnetic clamp , معنی magnetic coil , معنی magnetic compensatory , معنی magnetic component , معنی magnetic conductance , معنی magnetic conductivity , معنی magnetic control relay , معنی magnetic core , معنی magnetic core memory , معنی magnetic counter , معنی magnetic couple , معنی magnetic coupling transformer , معنی magnetic course (mag,c) , معنی magnetic creep , معنی magnetic current , معنی magnetic cut out , معنی magnetic cutout , معنی magnetic damper , معنی magnetic deflection field , معنی magnetic degree , معنی magnetic delay , معنی magnetic delay line , معنی magnetic differential permeability , معنی magnetic dipole , معنی magnetic dipole moment , معنی magnetic dipole radiation , معنی magnetic direction , معنی magnetic disk memory , معنی magnetic disk unit ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز