لغات مشابه
flame photometer : شيمى : نورسنج شعله اى

flame proof : معمارى : ضد شعله

flame safety : علوم نظامى : ايمنى در مقابل شعله اتش

flame test : معمارى : محک شعله

flame tree : (گ.ش ).درختان وبوته هاييکه داراى گلهاى درخشان اتشى يا زرد رنگ هستند

flame braze : علوم مهندسى : زرد جوش کردن

flame cut : علوم مهندسى : با جوش بريدن

flame cutting : علوم مهندسى : جوش برى

flame harden : علوم مهندسى : با شعله سخت کردن

flame projector : اتش پاش

flame scraf : علوم مهندسى : با شعله پهن کردن

flame spray : علوم مهندسى : تزريق کردن شعله اى

flamen : (روم قديم )کاهن معبد يکى از خدايان

flamenco : رقص تند کوليها اسپانيا،رقص فلامنکو

flameproof : عايق شعله , ضد آتش

flaming : شعلهور

flaming arc : الکترونيک : قوس مشتعل

flaming discharge : الکترونيک : تخليه مشتعل

flaming of arc : الکترونيک : اشتعال جرقه

flamingo : فلامينگو

flammable : سوختني , قابل سوختن

flammable liquid : شيمى : مايع اشتعال پذير

flamy : شعله ور،شعله مانند

flanerie : ولگردى ،بى هدفى

flaneur : ادم ولگرد

flange beam : علوم مهندسى : تير اهن بال دار

flange coupling : علوم مهندسى : پيوست صفحه اى

flange length : علوم مهندسى : طول لبه

flange mounted bearing : علوم مهندسى : ياطاقان لبه دار

flanged bolt coupling : عمران : اتصال فلانج و پيچ

flanged pipe : علوم مهندسى : لوله لبه دار

flank : پهلو , درکنار واقع شدن , تهيگاه , خاصره

flank (left or right) : علوم نظامى : جناح چپ يا راست

flank circle : ورزش : جفتى خرک

flank development : ورزش : گسترش جناحى

flank guard : علوم نظامى : پهلودار

flank openings : ورزش : گشايشهاى جناحى شطرنج

flank vault : ورزش : پرش يکطرفه بر روى خرک

flankerback : ورزش : بازيگر ميانى جناح

flannel : فلانل( نوعى پارچه پشمى)،(درجمع )جامه فلانل يا پشمى ،لباس( بخصوص شلوار)ورزش

flannelette : فلانل نما

flannelly : فلانل مانند

flap : بال زدن , پرزدن , زبانه کفش , پرپرزدن , صداي چلپ , آويخته وشل

flap angle : علوم هوايى : زاويه فلپ

flap gate : عمران : دريچه يک طرفه

flap valve : عمران : شير يک طرفه

flap eared : اويخته گوش ،دالگوش

flapdoodle : مزخرف ،مهمل ،جو

flapjack : =griddle cake

flapper : مگس پران , جوجه اردک

flapping : اويخته ،ول

flappy : گل وگشاد , آويزان وگشاد

flare : باشعله نامنظمسوختن , زبانه کشي , شعله زني , شعله

flare 2 : علوم دريايى : فشفشه

flare angle : معمارى : زاويه گسترش يا گشادگى

flare dud : علوم نظامى : گلوله اتمى که در ارتفاع بيش از ارتفاع پيش بينى شده منفجر مى شود

flare up : غضب ناگهاني , بالا گرفتن

flare wall : معمارى : ديوار حائل خاکريز پل

flareback : اشتعال برخلاف مسير عادى شعله ،پس زهنى شعله

flared fitting : علوم هوايى : رابط قيفى شکل

flaring : شعله ور،سوزان

flash : تلالو

flash 1 : علوم دريايى : انى

flash blindness : علوم نظامى : کورى حاصله از نگاه کردن به برق ترکش اتمى

flash bulb : علوم مهندسى : فلاش دوربين عکاسى

flash burn : علوم نظامى : سوختگى حاصله از برق ترکش اتمى

flash card : ورقه اى که روى ان کلمات يا اعداد يا تصاويرى نوشته شده و معلم انرا براى زمان کوتاهى بشگردان نشان ميدهد،ورقه تمرين بصرى

flash flood : سيل برق اسا

flash fly : مگس وحشراتى که گوشت ميخورند

flash in the pan : کوشش بيهوده ،جوشش انى وبى نتيجه

flash lamp : لامپ پر نور عکاسى

flash photography : عکاسى شب بابرق

flash photolysis : شيمى : نورکافت درخشى

flash ranging : علوم نظامى : مسافت يابى نورى

flash ranging location : علوم نظامى : تعيين محل هدفها با مسافت يابى نورى

flash hook : علوم مهندسى : قلاب گوشت

flash house : جايگاه دزدان ،دزدخانه ،جنده خانه

flash light : نوربرق( درعکاسى شب)،چراغ قوه

flash point tester : علوم مهندسى : ازمايش کننده نقطه اشتعال

flash weld : علوم مهندسى : جوش شعله اى

flashback 1 : علوم دريايى : پس جرقه

flashback 2 : علوم دريايى : - backfire

flashback screen : عمران : تورى مانع شعله

flashbulb : لامپ پرنور فلاش عکاسى

flashed filament : الکترونيک : افروزه تابديده

flasher : الکترونيک : چشمک زن

flashily : ازروى خودنمايى ياخودفروشى ،جلوه کنان

flashiness : خودنمايى ،خودفروشى ،تظاهر

flashing over : الکترونيک : جهش جرقه

flashingpoint : درجه اى ازگرماکه دران بخارمايعات فرارميسوزد

flashlight : لامپ عکاسي , چراغ قوه

flashlight battery : علوم مهندسى : باطرى چراغ قوه

flashlight signal : علوم مهندسى : سيگنال چراغ قوه

flashover : تخليه الکتريکى غير عادى ،صاعقه ،برق

flashy : نمايشي , زرق وبرقي

flask : بغلي , دبه

flasket : سبدرخت شويان ،سبدگازرى ،دبه کوچک

flat : لوس , تخت , صاف , پنچر , مسطح

flat affect : روانشناسى : افت عاطفى

flat apple : ورزش : گوى بولينگ خارج از بازى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی brochette , معنی brochure , معنی brock , معنی brocket , معنی brogan , معنی broider , معنی broidery , معنی broil , معنی broiled , معنی broiled meat , معنی broiler , معنی broiling sun , معنی broke , معنی broken , معنی broken down , معنی broken english , معنی broken fibres , معنی broken ground , معنی broken hardening , معنی broken hearted , معنی broken home , معنی broken marriage , معنی broken money , معنی broken rock , معنی broken sleep , معنی broken stowage , معنی broken weather , معنی broken wind , معنی broken hearted , معنی broken winded , معنی brokenhearted , معنی brokenly , معنی brokenness , معنی broker , معنی brokerage , معنی brokerage fee , معنی broking , معنی bromide , معنی bromocresol green , معنی bromonium ion , معنی bromthymol blue , معنی bronchi , معنی bronchia , معنی bronchial asthma , معنی bronchial tube , معنی bronchitic , معنی bronchitis , معنی bronchocele , معنی bronchotomy , معنی bronchus , معنی bronco , معنی Bronson , معنی bronstein variation , معنی brontophobia , معنی Bronx , معنی bronz , معنی bronze , معنی bronze colored , معنی bronze medal , معنی bronze palm , معنی bronze plated , معنی bronze service star , معنی bronze star medal , معنی bronze welding , معنی brooch , معنی brood , معنی brood hen , معنی brooder , معنی brooding hen , معنی broodmare , معنی broody , معنی brook , معنی brooklime , معنی Brooklyn , معنی brooklyn (crossover) , معنی brooks 1911 , معنی broom , معنی broom drag , معنی broom stick , معنی broomball , معنی brorher in law , معنی bros , معنی broth , معنی brothel , معنی brother , معنی brother in law , معنی brother of full blood , معنی brother of half blood , معنی brother in law ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز