لغات مشابه
flame safety : علوم نظامى : ايمنى در مقابل شعله اتش

flame test : معمارى : محک شعله

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: