لغات مشابه
flat panel display : کامپيوتر : صفحه نمايش مسطح

flat plain : عمران : دشت هموار

flat race : ورزش : مسير هموار بى مانع اسبدوانى

flat racing seat : ورزش : خم شدن روى اسب و دستها و سر در امتداد گردن اسب

flat sewing : علوم دريايى : شلال کردن

flat silver : ظروف نقره

flat slab : عمران : دال قارچى

flat slab deck dam : معمارى : سد پشت بند تخت

flat tire : پنچري

flat top antenna : الکترونيک : انتن سفره اى

flat turret head : علوم مهندسى : سر رولور تخت

flat turret lathe : علوم مهندسى : ماشين تراش رولور تخت

flat washer : علوم هوايى : واشر تخت

flat weld : معمارى : جوش مسطح

flat boat : يکجوردوبه پهن که در رودخانه هاى کم عمق بکارميرود

flat bottom : (کرجى )ته پهن

flat bottom(ed) flask : شيمى : بالن ته صاف

flat bottomed : ته پهن

flat compound generator : الکترونيک : مولد مرکب تخت

flat fish : ماهى پهن

flat fuiile database management program : کامپيوتر : برنامه مديريت پايگاه داده هاى تک فايل

flat iron : اوتو،اتو،اوتى

flat out : ورزش : حداکثر سرعت

flat slab floor : علوم مهندسى : سقف قارچى

flatbed plotter : کامپيوتر : رسام مسطح

flatbed scanner : کامپيوتر : پويشگر مسطح

flatcar : واگون بى لبه

flatfish : (ج.ش ).ماهى پهن

flatfoot : عزم ثابت

flathead : ماهي سرپهن

flatiron : اتو

flatlander : ورزش : موج سوار کم استعداد

flatling : زده شده از طرف پهن اسلحه ،از پهنا

flatlong : ازپهنا

flatly : بطور مسطح ،هموار

flatness : هموارى ،يکسانى ،پهنى

flats : بازرگانى : وسيله حمل کفى

flatten : مسطح کردن , بيمزه کردن

flatten (to) : معمارى : پهن کردن

flattened : مسطح

flattening : نجوم : فشردگى

flattening of affect : روانشناسى : بى تفاوتى عاطفى

flatter : تملق گفتن , زبان بازي کردن , چاخان کردن , تملق کردن , چاپلوسي کردن , مداهنه کردن

flatter oneself : دل خوش کردن

flatterer : تملق گو , اهل تملق

flattering : متملقانه , تملق آميز , مزاج گو

flatteringly : چاپلوسانه , بطرز چاپلوسانه

flatterous courtesy : مجاملت

flattery : تملق , شيره مالي , خايه مالي

flatting : تنکه سازى ،پهن سازى ،رنگ مات زدن ،اندودساده

flattish : تا اندازه اى پهن ،نسبتا خنک يابيمزه

flattop : سرپخ

flatulence : نفخ شکم

flatulency : بادشکم ،نفخ

flatulent : نفاخ , نفخ دار

flatulently : باداشتن بادشکم ،ازروى نفخ ،ازروى لاف

flatuosity : بادشکم ،نفخ شکم ،لاف ،طمطراق

flatuous : باد دار،باداور،بادى ،نفخى ،بادشکم دار،باطمطراق

flatus : گاز شکم

flatware : ظروف مسطح ،ظروف نقره اى سر ميز،ظروف لب تخت

flatways : از پهنا،تخت خوابيده ،دمر

flatworm : turbellarian(،( )= platyhelminthج.ش ).کرم پهن

flaunt : نازيدن , جولان دادن

flauntingly : خودفروشانه ،باجلوه ،ازروى خودنمايى ،خرامان

flaunty : پزده

flautist : فلوت زن

flavanone : (ش ).فلاوانون ،ماده کتونى متبلور وبيرنگ

flavescent : مايل بزردى ،زردشونده

flavone : (ش ).فلاون ،ماده شيميايى بيرنگ ومتبلور

flavor : مزه دار کردن , طعم , مزه , مزه وبو

flavorful : خوش رايحه

flavoring : چاشنى ،چيزى که براى خوش مزه کردن ومعطر کردن بکار مى رود

flavorless : بي طعم

flavorous : خوش مزه ،خوشبو

flavour : چاشني , مزه وبو

flavoured : بامزه ،خوش طعم

flavourless : بيمزه

flavourous : خوشمزه ،خوش طعم ،خوشبو

flavous : زرد

flaw : نقص , مو , سوسه , عيب دار کردن , آشوب ناگهاني

flawless : بي نقص , بي عيب

flawlessness : بي عيبي , بي نقصي

flawy : مودار

flax : بزرک

flax trade : داد،ستدکتان ،تجارت کتان

flax comb : شانه کتان ،کتان کش

flax seed : بذرک ،تخم کتان ،زغير

flaxen : کتاني رنگ

flaxseed : بذرکتان

flaxy : کتانى ،مربوط به يا مثل کتان

flaxy filaments : رشته هايا الياف کتان

flay : سخت انتقاد کردن

flayer : پوست کن

flea : شبگز , کيک

flea bitten : کک گزيده

flea market : سمساري

flea wort : (گ.ش ).اسپرزه ،اسفرزه ،بارهنگ

flea bite : گزيدگى يانيش کيک ،اندک ناراحتى ،چيزجزئى ،پشيز

flea bitien : کيک گزيده ،مگسى

flea bitten : مگسي

flea flicker : ورزش : پاس اشفته براى گيج کردن حريف

fleabane : (گ.ش ).گياهان پير بهار وبرنجاسف

fleabite : نيش کک

fleam : نشتر

flean : نيشتردام پزشکى

fleas i. doges and cats : کيک هاسگ و گربه را اذيت مى کنند

fleawort : اسپرزه ،اسفرزه ،پامچال فرنگى

fleck : رگه رگه کردن

flecker : خال خالى کردن ،ابرى کردن ،لکه لکه کردن

flecky : خط دار،لکه دار،موجى

flection : )flexion(خميدگى ،کجى ،خم سازى ،انحناء،تصريف

fled : فرار کرده

fledge : پر و بال درآوردن , پر دادن

fledgeling : مرغ تازه پروبال دراورده ،جوجه ،نوچه ،ادم نا ازموده

fledgling : جوجه تازه پر وبال دراورده ،نوچه

flee : پا به فرار گذاردن , گريز کردن , پا به فرار گذاشتن , بسرعت رفتن

fleece : گوش بريدن , پارچه خوابدار , لخت کردن , گوش بري کردن , پشم کندن , سر و کيسه کردن

fleeceable : قابل چيدن ،لخت کردنى

fleeced : پشم دار،پشم چيده ،لخت شده

fleecer : گوش بر

fleech : wheedle(، )= coaxريشخند کردن ،چاپلوسى کردن

fleecing : گوش بري

fleecy : مثل پشم

fleeing : گريزان , گريزنده , تواري

fleer : خنده نيشدار،استهزاء،تمسخر کردن

fleeringly : ريشخندکنان ،استهزاء کنان ،باخنده تمسخراميز

fleet : ناوگان , تند رفتن , زود گذر , عبور سريع

fleet admiral : (ن.د ).درياسالار( پنج ستاره)

fleet commander : علوم دريايى : فرمانده ناوگان

fleet operating base : علوم نظامى : پايگاه عملياتى ناوگان

fleet footed : بادپا،تندرو

fleeting : تندپا

fleetly : زود،بسرعت ،بشتاب

fleetness : تندى ،سرعت سير

fleety : زود،به سرعت

flege : مستعد پرواز , قابل پرواز

fleming : اهل فلاندرز

flemish : زبان فلاندرز

flemish eye : علوم دريايى : چشمى بافته

flench : پوست کندن ،روغن گرفتن( ازبال ياخوک دريايى)

flenged beam riveting : علوم مهندسى : پرچکارى لبه دار

flense : پوست کندن ،چربى گرفتن از

flesh : مغز ميوه , گوشت

flesh and blood : گوشت ،خون ،خويشاوند

flesh brush : ليف يادستکشى که بتن ماليده خون رابگردش درمى اورند

flesh colour : رنگ بدنى ،رنگ بشره

flesh day : روزگوشت خوردن ،روزپرهيزشکنى

flesh hook : قلاب گوشت کش

flesh pots : زندگى خوب ياعالى

flesh red : بدنى رنگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی شیوه ها و مبانی نظری كاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشكی
بررسی میزان ارتقا بهره وری در شركت وزین بار پس از بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM
بررسی نظام پاسخگویی مبتنی بر عملكرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382
بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیر نفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌
بررسی برندهای معروف ایران
برنامه ریزی آموزشی در شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی
برنامه و بودجه سازمان کشاورزی
بهینه سازی
بودجه چیست
بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل
بورس به زبان ساده
بورس و اهمیت ابزارهای مالی
بیمه تامین اجتماعی
"بیمه تامین اجتماعی، بیمه سالمندی"
تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات
تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی
تاثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی
تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریكا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران
تاثیر مخلوط بازاریابی بر صادرات منسوجات مصری با استفاده از شیوه دینامیک سیستم