لغات مشابه
flection : )flexion(خميدگى ،کجى ،خم سازى ،انحناء،تصريف

fled : فرار کرده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: