لغات مشابه
fled : فرار کرده

fledge : پر و بال درآوردن , پر دادن

fledgeling : مرغ تازه پروبال دراورده ،جوجه ،نوچه ،ادم نا ازموده

fledgling : جوجه تازه پر وبال دراورده ،نوچه

flee : پا به فرار گذاردن , گريز کردن , پا به فرار گذاشتن , بسرعت رفتن

fleece : گوش بريدن , پارچه خوابدار , لخت کردن , گوش بري کردن , پشم کندن , سر و کيسه کردن

fleeceable : قابل چيدن ،لخت کردنى

fleeced : پشم دار،پشم چيده ،لخت شده

fleecer : گوش بر

fleech : wheedle(، )= coaxريشخند کردن ،چاپلوسى کردن

fleecing : گوش بري

fleecy : مثل پشم

fleeing : گريزان , گريزنده , تواري

fleer : خنده نيشدار،استهزاء،تمسخر کردن

fleeringly : ريشخندکنان ،استهزاء کنان ،باخنده تمسخراميز

fleet : ناوگان , تند رفتن , زود گذر , عبور سريع

fleet admiral : (ن.د ).درياسالار( پنج ستاره)

fleet commander : علوم دريايى : فرمانده ناوگان

fleet operating base : علوم نظامى : پايگاه عملياتى ناوگان

fleet footed : بادپا،تندرو

fleeting : تندپا

fleetly : زود،بسرعت ،بشتاب

fleetness : تندى ،سرعت سير

fleety : زود،به سرعت

flege : مستعد پرواز , قابل پرواز

fleming : اهل فلاندرز

flemish : زبان فلاندرز

flemish eye : علوم دريايى : چشمى بافته

flench : پوست کندن ،روغن گرفتن( ازبال ياخوک دريايى)

flenged beam riveting : علوم مهندسى : پرچکارى لبه دار

flense : پوست کندن ،چربى گرفتن از

flesh : مغز ميوه , گوشت

flesh and blood : گوشت ،خون ،خويشاوند

flesh brush : ليف يادستکشى که بتن ماليده خون رابگردش درمى اورند

flesh colour : رنگ بدنى ،رنگ بشره

flesh day : روزگوشت خوردن ،روزپرهيزشکنى

flesh hook : قلاب گوشت کش

flesh pots : زندگى خوب ياعالى

flesh red : بدنى رنگ

flesh wound : زخم سطحى ،زخم جزئى

flesher : گوشت فروش ،قصاب ،ادم خونريز،کشتن

fleshiness : فربهى ،چاقى ،گوشتالويى ،مغزدارى

fleshing : (درجمع )کيپ وچسبنده ،تنگ ،اشغال گوسفند در موقع پوست کنى

fleshings : جامه نازک تن نما

fleshliness : جسمانيت ،شهوانيت

fleshly : جسمانى ،شهوانى ،جهانى ،دنيوى ،مادى

fleshment : جسمانيت ،ماديت ،(مج ).خوشحالى حاصله از نخستين موفقيت

fleshmonger : گوشت فروش ،جاکش

fleshpots : راحتى جسمانى ،محل عيش وخوشگذرانى

fleshy : گوشتدار , پرگوشت , گوشتالو , گوشتي , بي استخوان

fletch(ing) : ورزش : پرهاى تير

fletcher : تير ساز

fletcherism : عادت بخوردن مختصرى غذا( فقط بهنگام گرسنگى )وجويدن کامل ان ،نشخوار

fleteh : پرگذاشتن به

fleur de lys : (گ.ش ).گل زنبق يا سوسن ،نشان خانواده سلطنتى قديم فرانسه

fleur de lis : گل زنبق ياسوسن: نشان خانواده سلطنتى فرانسه درقديم

fleuret : گل ساختگى کوچک

fleuron : ارايش گل( درساختمان ياروى سکه)

fleury : زنبقى شکل ،سوسنى

flew : زمان ماضى فعلfly

flews : قسمت اويخته لب بالاى سگ

flex : منقبض کردن

flex (to) : معمارى : خم کردن

flex hose : علوم هوايى : شلنگ

flexibilitas cerea : روانشناسى : انعطاف پذيرى مومى

flexibility : انحناء پذيري , خمش , تاشدني

flexible : قابل انحناء , قابل تغيير , انحناء پذير , قابل انعطاف , انعطاف پذير

flexible arm lamp : علوم مهندسى : چراغ مطالعه قابل انعطاف

flexible brake tubing : علوم مهندسى : لوله قابل انعطاف ترمز

flexible cable : الکترونيک : کابل خم پذير

flexible conduit : الکترونيک : لوله حفاظ نرم

flexible drive tool : علوم مهندسى : ابزار گردان

flexible file : علوم مهندسى : سوهان نرم

flexible footing : عمران : شالوده انعطاف پذير

flexible fuel tubing : علوم مهندسى : لوله سوخت رسانى قابل انعطاف

flexible joint : علوم مهندسى : اتصال قابل انعطاف

flexible metal conduit : الکترونيک : لوله حفاظ خرطومى

flexible metal hose : علوم مهندسى : لوله فلزى قابل انعطاف

flexible mild steel wire rope : علوم دريايى : طناب فولادى نرم

flexible oil filter line : علوم مهندسى : لوله صافى روغن

flexible price : بازرگانى : قيمت انعطاف پذير

flexible roller bearing : علوم مهندسى : رولبرينگ فنرى

flexible shaft : معمارى : محور قابل انعطاف

flexible steel wire rope : علوم دريايى : طناب فولادى خم شو

flexible tariff : بازرگانى : تعرفه انعطاف پذير

flexibly : بطور قابل انحناء،به نرمى

flexibtlity : انعطاف پذيرى

flexile : نرم ،رام شو،قابل تغيير،قابل تطبيق

flexility : نرمى ،قابليت تغيير

flexion reflex : روانشناسى : بازتاب خمش

flexional : صرف دار،صرف شو،منصرف ،وابسته به صرف

flexionless : بى صرف ،غيرقابل صرف

flexowriter : کامپيوتر : علامت تجارتى نوعى ماشين ابتدايى که براى توليد نوار کاغذى منگنه شده از داده هايى که از يک صفحه کليد وارد شده اند استفاده مى کرده است

flextural rigidity : عمران : صلبيت خمش

flexture action : عمران : اثر خميدگى

flexuose : مارپيچ ،موجى

flexuosity : پيچ وخم ،انحناء

flexuous : پيچاپيچ ،پيچ وخم دار،مارپيچ ،موجى ،نرم

flexuously : بطورپيچاپيچ

flexural axis : علوم هوايى : محور خمش

flexural moment : معمارى : لنگر خمشى

fley : )= frighten(ترساندن

flibbertigibbet : زن پرگو

flic flac : ورزش : نيم وارو

flick : تلنگر

flick kick : ورزش : ضربه با بيرون پا

flick serve : ورزش : سرو تند و کوتاه با چرخش مچ

flicker : سوسو زدن , سوسو

flicker fusion frequency : روانشناسى : بسامد در هم اميزى سوسوها

flickering : سوسوزن

flickeringly : لرزان ،پرپرزنان ،کورکورکنان

flickertail : (ج.ش ).نوعى سنجاب زمينى کانادا وامريکا

flickery : لرزان ،مثل نور سوسو

flier : درحال پرواز , فرمان هواپيما , گردونهتيزرو , پره آسياب , پروانه موتور

flies blow meat : حشرات روى گوشت تخم ميگذارند

flight : طيران , فرار , پرواز

flight arrow : ورزش : تير مخصوص تيراندازى با پرواز منحنى و طويل

flight attendant : ميهماندار

flight attitude : علوم هوايى : وضعيت پروازى

flight computer : کامپيوتر : کامپيوتر پرواز

flight control : کنترل هواپيما

flight engineer : مهندس پرواز

flight from reality : روانشناسى : واقع گريزى

flight gear : علوم نظامى : لباس پرواز

flight into sickness : روانشناسى : پناه بردن به بيمارى

flight leader : علوم نظامى : فرمانده پرواز

flight lieutenant : علوم دريايى : سروان هوايى

flight manual : علوم هوايى : دستورالعمل پرواز

flight navigator : علوم هوايى : هدايتگر پرواز

flight of colors : روانشناسى : پرش رنگها

flight of ideas : روانشناسى : پرش فکر

flight operations : علوم نظامى : عمليات پرواز

flight pay : فوق العاده پرواز

flight plan : علوم نظامى : طرح يا نقشه پرواز هواپيماها

flight platform : علوم هوايى : سکوى پرواز

flight readiness firing : علوم نظامى : ازمايش سريع امادگى پرتاب موشک

flight schedule : برنامه پرواز

flight simulator : کامپيوتر : شبيه ساز پرواز

flight sister : علوم نظامى : افسر مسئول بهداشت و تغذيه هواپيما

flight square : ورزش : خانه فرار شطرنج

flight surgeon : افسر پزشک نيروى هوايى

flight test : آزمايش پرواز کردن

flight visibility : علوم هوايى : قابليت ديد پرواز

flight shot : تيرپرتاب

flightily : بوالهوسانه ،ازروى بوالهوسى ،ازروى تلون مزاج

flightiness : بوالهوسى ،خلى ،تلون مزاج

flightless : زيست شناسى : بى پرواز

flights shooting : ورزش : مسابقه مسافت نه هدف

flightworthy : علوم هوايى : قابل پرواز

flighty : متلون المزاج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری