لغات مشابه
flirting : عشوهگري , لاس , طنازي

flirty : لاسى

flit : تند رفتن

flitch : (م.م ).دنده خوک نمک زده وخشک کرده ،قاش کردن ،تکه مکعب پيه نهنگ

flite : دادوبيدادکردن ،مشاجره کردن ،نزاع کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: