لغات مشابه
flirting : عشوهگري , لاس , طنازي

flirty : لاسى

flit : تند رفتن

flitch : (م.م ).دنده خوک نمک زده وخشک کرده ،قاش کردن ،تکه مکعب پيه نهنگ

flite : دادوبيدادکردن ،مشاجره کردن ،نزاع کردن

flitter : حرکت تند وسريع ،سوسو زدن نور چراغ ،پولک فلزى ،تلالو داشتن

flitter mouse : شبکور،شب پره

flivver : ناکامل وشکست

flix : موى نرم سگ ابى ،يکجورخز

fllowheir : هم ارث ،شريک ارث ،هم وارث

flly : بيشعوري

flmingo : (ج.ش ).پاخلان ،مرغ اتشى ،مرغ غواص

float : غوطهورساختن , بهوا راندن , شناور ساختن , شناور شدن , غوطهدادن

float 2 : شناورساختن ،دايرکردن ،رواج دادن ،منتشرکردن ،چوب پنبه شناور،ماله ،سوهان ،شناورى

float bridge : علوم نظامى : پل شناور

float factor : ضريب شناورى

float fishing : ورزش : ماهيگيرى با قايق متحرک

float gauging : عمران : اندازه گيرى سرعت اب در انهار بوسيله جسم شناور

float guage : عمران : اشل شناور

float light : علوم هوايى : منور

float test : معمارى : ازمون شناور

float valve : علوم مهندسى : دريچه شناور

float well : عمران : چاه شناور

float board : پره

float stone : سنگ سايش ،سنگ اجرساى ،يکجورسنگ سوراخ سوراخ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 62 روز