لغات مشابه
floating point basic : کامپيوتر : نوعى زبان BASIC که اجازه استفاده از اعداد اعشارى را مى دهد

floating point calculation : کامپيوتر : محاسبات اعداد نمايى يا علمى

floating point constant : کامپيوتر : ثابت مميز شناور

floating point notation : کامپيوتر : نشان گذارى با مميز شناور

floating point number : کامپيوتر : عدد با مميز شناور

floating point representation : کامپيوتر : نمايش با مميز شناور

floating point rutine : کامپيوتر : روال مميز شناور

floating policy : بازرگانى : بيمه نامه متغير

floating pontoon bridge : علوم مهندسى : پل پونتون

floating rate of exchange : بازرگانى : نرخ شناور ارز

floating rates : نرخهاى بارهاى دريايى

floating reamer : علوم مهندسى : برقو يا جدار تراش متحرک

floating ribs : دنده هاى ازاد

floating screed : معمارى : شمشه گچى

floating tool : علوم مهندسى : ابزار متحرک

floating tool holder : علوم مهندسى : ابزارگير متحرک

floating trade : تجارت دريايى

floatplane : هواپيماي آب

floaty : سبک ،شناور،داراى اب نشين کم( درگفتگوى ازکشتى)

floc : توده جمع شده ،کلاله اى از رشته هاى ظريف ،جمع کردن ،طره شدن

floccillation : روانشناسى : رخت سايى

floccose : کاکل دار

flocculate : لخته شده

floccule : توده هاى معلق درمايع( که خود از تجمع ذراتى تشکيل شده)،دلمه ،لخته

flocculence : قلنبه شدگي

flocculent : قلنبه شده ،کرکى

flocculose : مانند دسته پشم بهم چسبيده ،کرکى ،پشمى

flocculous : مانند دسته هاى پشم بهم چسبيده ،کرکى ،پشمى

flocculus : کلف خورشيد

flock : رمه , غنم

flock paper : پارچه نما

flocks : اغنام

flocky : پشمى ،کرکى

floculation : زيست شناسى : فرودوسى

flocule : زيست شناسى : فرودوس

floded twice : دوتاه

floe : تخته يخ شناور

floers of zinc : پنبه روى

flog : شلاق زدن ،تازيانه زدن ،تنبيه کردن ،انتقاد سخت کردن

flogger : زننده شلاق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: