لغات مشابه
floating point basic : کامپيوتر : نوعى زبان BASIC که اجازه استفاده از اعداد اعشارى را مى دهد

floating point calculation : کامپيوتر : محاسبات اعداد نمايى يا علمى

floating point constant : کامپيوتر : ثابت مميز شناور

floating point notation : کامپيوتر : نشان گذارى با مميز شناور

floating point number : کامپيوتر : عدد با مميز شناور

floating point representation : کامپيوتر : نمايش با مميز شناور

floating point rutine : کامپيوتر : روال مميز شناور

floating policy : بازرگانى : بيمه نامه متغير

floating pontoon bridge : علوم مهندسى : پل پونتون

floating rate of exchange : بازرگانى : نرخ شناور ارز

floating rates : نرخهاى بارهاى دريايى

floating reamer : علوم مهندسى : برقو يا جدار تراش متحرک

floating ribs : دنده هاى ازاد

floating screed : معمارى : شمشه گچى

floating tool : علوم مهندسى : ابزار متحرک

floating tool holder : علوم مهندسى : ابزارگير متحرک

floating trade : تجارت دريايى

floatplane : هواپيماي آب

floaty : سبک ،شناور،داراى اب نشين کم( درگفتگوى ازکشتى)

floc : توده جمع شده ،کلاله اى از رشته هاى ظريف ،جمع کردن ،طره شدن

floccillation : روانشناسى : رخت سايى

floccose : کاکل دار

flocculate : لخته شده

floccule : توده هاى معلق درمايع( که خود از تجمع ذراتى تشکيل شده)،دلمه ،لخته

flocculence : قلنبه شدگي

flocculent : قلنبه شده ،کرکى

flocculose : مانند دسته پشم بهم چسبيده ،کرکى ،پشمى

flocculous : مانند دسته هاى پشم بهم چسبيده ،کرکى ،پشمى

flocculus : کلف خورشيد

flock : رمه , غنم

flock paper : پارچه نما

flocks : اغنام

flocky : پشمى ،کرکى

floculation : زيست شناسى : فرودوسى

flocule : زيست شناسى : فرودوس

floded twice : دوتاه

floe : تخته يخ شناور

floers of zinc : پنبه روى

flog : شلاق زدن ،تازيانه زدن ،تنبيه کردن ،انتقاد سخت کردن

flogger : زننده شلاق

floniously : تبه کارانه ،بطورخيانت اميز

floo floo : ورزش : تير مخصوص پرواز کوتاه و مستقيم براى شکار پرنده

flood : سيل گرفتن , طوفان , سيل

flood 1 : علوم دريايى : مد شدن

flood control : علوم مهندسى : سيل بندى

flood current : علوم دريايى : جريان مدى

flood level mark : معمارى : داغ سيلاب

flood lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى سيلابى

flood plain : معمارى : دشت سيلابى

flood protection : معمارى : حفاظت در مقابل طغيان

flood stage : معمارى : تراز بحرانى طغيان

flood valve : علوم دريايى : شير پر اب کن

flood victim : سيل زده

flood volume : عمران : حجم سيل

flood walls : عمران : سيل بند

flood way : عمران : سيل

flood gate : ابگيره ،بندسيلگير،سد دريچه اى

flood like : سيل آسا

flooded : سيل زده

floodgate : آب بند , دريچه سد

flooding : آبگرفتگي

flooding area : عمران : حوزه سيل گير

flooding technique : روانشناسى : شيوه غرقه سازى

floodlight : نورافکن

floodplain : (جغ ).دشت سيلابى

floods : سیل

floodwater : سيلاب

floodway : مسيل

floor : اشکوب , طبقه

floor board : علوم مهندسى : تخته کف

floor covering : علوم مهندسى : کف پوش

floor exercise : ورزش : حرکات زمينى ژيمناستيک

floor gully : معمارى : کف خواب

floor hockey : ورزش : هاکى روى يخ کودکان بدون اسکيت

floor insulator : الکترونيک : عايق کف

floor jack : علوم مهندسى : اهرم فرعى

floor lamp : چراغ پايهدار

floor leader : رهبر فراکسيون هاى مجلس

floor leaders : قانون ـ فقه : رهبران کنگره امريکا

floor length : هم کف ،اندازه کف ،رسيده بکف

floor level : علوم مهندسى : کف

floor plan : نقشه اشکوب

floor space occupied : علوم مهندسى : فضاى مورد نياز

floor tile : معمارى : اجر کف

floor varnish : علوم مهندسى : لاک کف

floor cloth : مشمع

floor to floor time : علوم مهندسى : زمان اصلى

floor walker : راهنماى مغازه

floorage : فضاي صحن

floorboard : کف تخته اي

floorer : ضربت زمين انداز،پرسش سخت ،سوال مشکل ،دليل قاطع

flooring : کف سازي

floorshow : نمايش باشگاه هاى شبانه

floorwalker : بازرس فروشگاه بزرگ خرده فروشى

floot : علوم هوايى : غواصک

floozy : زن سبکسر

flop : باصداي تلپ افتادن , صداي چلپ

flophouse : اطاق ارزان قيمت

flopper : افتنده

floppy : مسخره وار

floppy disk case : کامپيوتر : محفظه فلاپى ديسک

floppy disk controller : کامپيوتر : کنترل کننده فلاپى ديسک

floppy disk unit : کامپيوتر : واحد فلاپى ديسک

flora : گيا , الهه گل

floral : گلدار

floral leaf : (گ.ش ).کاسبرگ

floral ornament : معمارى : تزيينات گياهى

floral tributes : گلى که بطور پيشکشى ياروى جنازه اى نثارکنند

floral zone : منطقه گياهى

florally : بطور گل دار

Florence : فلورانس

florence oil : شيمى : روغن زيتون

florentine : وابسته به فلورانس شهرايتاليا،اهل فلورانس ،يکجورتافته ياحرير

florescence : فصل شکوفه اورى ،حد اعلاى تمدن يک قوم

florescent : گل دار

floret : (گ.ش ).گلچه ،گل کوچک

floret of ray : گلچه کنار

floret of the disk : گلچه ميان( درداودى)

floriate : گلدارکردن ،گل انداختن در

floriated : تزئين شده باگل ،گلدار

florican : زنگبال

floricultural : وابسته به گلکارى

floriculture : گل پروري , گلکاري , پرورش گل

floriculturist : گل پرور

florid : گلگون , سليس وشيوا

Florida : فلوريدا

floridity : پرگل بودن , گلگوني

floridly : با ارايش زياد

floriferous : گلدار،پرگل ،شکوفان ،پرشکوفه ،شاداب

florification : گل کردن

floriform : گل مانند،بشکل گل

florilegium : مجموعه اى از گلها،(مج ).گلچين ادبى

florin : فلورين ،پول انگليس برابر با دو شيلينگ

florist : گلساز , گلفروش , گفلروش , گلکار , گل پرور , گلفروشي

floristry : شاخه اى از علم گياه شناسى توصيفى که درباره تعداد وگروه هاى گياهى بحث ميکند

florring : علوم مهندسى : مصالح فرش اطاق

floruit : دوره رشد وپيشرفت انسان

florulent : گل دار،پرگل ،خوش عبارت ،داراى صنايع بديعى ،خوش تعارف

flory : اراسته با نشان گل يا سوسن

floscular : مرکب از چندين گلچه

floscule : گلچه

floss : نخاله ابريشم , ابريشم خام

floss silk : ابريشم خام ،خامه

flossflower : ( )=ageratum(گ.ش ).گل ابرى

flossy : شبيه ابريشم خام ،براق( مثل ابريشم)

flota : دسته کشتى هاى اسپانيولى

flotage : شناورى بر روى اب ،جسم مواج وشناور

flounce : جست وخيرز

flouncy : جهنده ،چين دار

flounder : (ج.ش ).نوعى ماهى پهن ،لغزش ،اشتباه ،درگل تقلا کردن ،بال بال زدن ،دست وپاکردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

ارزشیابی عملكرد
تحقیق در مورد اهمیت معاد
اندیشه مرگ
تحقیق در مورد آلبرت انیشتین
تحقیق و بررسی در مورد بهداشت وایمنی کار
بررسی روشهای بهبود كیفیت فشرده كننده JPEG برای انتقال تصویر در کانال نویزی
مسیریابی ربات های متحرک بر مبنای ANT COLONY
بهبود عملكرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با كدینگ رید-سولومان دركانال فیدینگ
ارائه یك فاكتور فراموشی پویا در الگوریتم RLS و بكارگیری آن در شناسایی و ردیابی
یك الگوریتم جدید پیش بینی با استفاده از كوانتیزاسیون خطا در فیلتروفقی RLS
طراحی و ساخت ربات پردازشگر تصویر در متلب
طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA
استفاده از آمارگان مقاوم در جدا سازی كورسیگنال برای كاهش اثر داده های پرت
MEMS برای كاربردهای جدید بی سیم RF یا مایكروویو (موج بسیار كوتاه)
پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كور
مقایسه عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آن
روش جدید پشته سازی مكانی-زمانی حركت در تصاویر ویدیویی و استفاده از آن در شناسایی حالت چهره
روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD
Segmentation سریع تصویر با استفاده از شبكه فازی هاپفیلد