لغات مشابه
floriferous : گلدار،پرگل ،شکوفان ،پرشکوفه ،شاداب

florification : گل کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: