لغات مشابه
flounce : جست وخيرز

flouncy : جهنده ،چين دار

flounder : (ج.ش ).نوعى ماهى پهن ،لغزش ،اشتباه ،درگل تقلا کردن ،بال بال زدن ،دست وپاکردن

flour : آرد کردن , آرد

flour box : اردپاش

flourescence spectrum : شيمى : طيف فلوئورسانى

flouresent : شيمى : فلوئورسان

flourish : معمور , آباد کردن , شکوفايي , رونق يافتن , آباد شدن , نشو و نما کردن , برومند شدن

flourishing : آبادان , آباد

flourishing business : کسب با رونق

flourishing condition : آبادي

flourishingly : بطور ابادان ،در حال ترقى و،يا خوشبختى

floury : مثل ارد

floutingly : ازروى استهزاء،ريشخندکنان ،ازروى اهانت

flow : جريان داشتن , جاري کردن , تندروان شدن , بده , جاري شدن , جريان يافتن

flow chip : علوم مهندسى : براده پيوسته

flow control : علوم مهندسى : کنترل جريان

flow direction : جهت گردش

flow formula : معمارى : رابطه جريان

flow frequency : معمارى : بسامد بدهها

flow gage (am) : معمارى : جريان سنج

flow line : علوم مهندسى : خط جريان

flow lines : علوم مهندسى : خطوط جريان

flow method : شيمى : روش جريان

flow net : عمران : شبکه جريان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 472 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 472 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5c88483382ca88b0d5b004a61134d57b17be8d97', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ZAHEC1ydyBKXecU9uIFf2D0IG8iaySkHqTaaQMN3";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"flotage";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:60:"شناورى بر روى اب ،جسم مواج وشناور";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=flotage";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869941;s:1:"c";i:1537869941;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5c88483382ca88b0d5b004a61134d57b17be8d97', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ZAHEC1ydyBKXecU9uIFf2D0IG8iaySkHqTaaQMN3";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"flotage";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:60:"شناورى بر روى اب ،جسم مواج وشناور";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=flotage";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869941;s:1:"c";i:1537869941;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5c88483382ca88b0d5b004a61134d57b17be8d97', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ZAHEC1ydyBKXecU9uIFf2D0IG8iaySkHqTaaQMN3";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"flotage";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:60:"شناورى بر روى اب ،جسم مواج وشناور";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=flotage";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869941;s:1:"c";i:1537869941;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('5c88483382ca88b0d5b004a61134d57b17be8d97', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ZAHEC1ydyBKXecU9uIFf2D0IG8iaySkHqTaaQMN3";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"flotage";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:60:"شناورى بر روى اب ،جسم مواج وشناور";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=flotage";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869941;s:1:"c";i:1537869941;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58