لغات مشابه
flounce : جست وخيرز

flouncy : جهنده ،چين دار

flounder : (ج.ش ).نوعى ماهى پهن ،لغزش ،اشتباه ،درگل تقلا کردن ،بال بال زدن ،دست وپاکردن

flour : آرد کردن , آرد

flour box : اردپاش

flourescence spectrum : شيمى : طيف فلوئورسانى

flouresent : شيمى : فلوئورسان

flourish : معمور , آباد کردن , شکوفايي , رونق يافتن , آباد شدن , نشو و نما کردن , برومند شدن

flourishing : آبادان , آباد

flourishing business : کسب با رونق

flourishing condition : آبادي

flourishingly : بطور ابادان ،در حال ترقى و،يا خوشبختى

floury : مثل ارد

floutingly : ازروى استهزاء،ريشخندکنان ،ازروى اهانت

flow : جريان داشتن , جاري کردن , تندروان شدن , بده , جاري شدن , جريان يافتن

flow chip : علوم مهندسى : براده پيوسته

flow control : علوم مهندسى : کنترل جريان

flow direction : جهت گردش

flow formula : معمارى : رابطه جريان

flow frequency : معمارى : بسامد بدهها

flow gage (am) : معمارى : جريان سنج

flow line : علوم مهندسى : خط جريان

flow lines : علوم مهندسى : خطوط جريان

flow method : شيمى : روش جريان

flow net : عمران : شبکه جريان

flow of information : گردش اطلاعات

flow pressure : معمارى : فشار روان ابى

flow sheet : شيمى : نمودار جريان

flow side : معمارى : ريزش در شيب

flowable : جاري شونده

flowage : مد،طغيان ،سيلاب

flowchapt : روندنما

flowchapt symbol : نماد روند نما

flowchart : نمودارگردشي

flowchart symbol : کامپيوتر : نماد نمودار گردشى

flowchart template : کامپيوتر : يک راهنماى پلاستيکى که حاوى بريده هايى از علائم گردش کار بوده و در تهيه يک نمودار گردش کار بکار برده مى شود

flowchart text : کامپيوتر : اطلاعات توضيحى که مربوط است به علائم نمودار گردش کار

flowcharter : کامپيوتر : روند نما

flower : درخت گل , شکوفه دادن , شکفتن , گلکاري کردن , گل کردن

flower bouquet : دسته گل

flower bud : غنچه گل ،شکوفه

flower f ;dog f;bird f; : گلباز،سگ باز،مرغ باز

flower garden : گلستان , گلشن

flower picker : گلچين

flower vase : گلدان

flower wreath : تاج گل

flower bed : باغچه

flower cup : غلاف کاسه گل ،حلقه گل

flower fancier : گلباز

flower garden : باغ گل ،گلزار

flower piece : تصويرگل ،ارايش گل ،گل کارى

flower pot : گلدان کوزه اى ،گلدان گلى

flower work : گلکارى ،گل مصنوعى

flowerage : نمايش گل وشکوفه

flowerer : گياه گل دهنده

flowerful : پر گل

flowerily : چنانکه داراى عبارات پرصنعت ياتعارف اميزباشد

floweriness : اراستگى باعبارات پرصنعت ياتعارف اميز

flowering : شکفتگي , گلدار

flowerless : بى گل

flowerpot : گلدان

flowers : رياحين

flowers of sulphur : گوگرد

flowine : خط گردش

flowing : ساري , روان , سيال

flowingly : (بطور ) روان ،باسلاست ،بطورپيوسته ،بطورلبريز

flowlines : عمران : خطوط جريان

flown : لبريز،لبالب ،پر

flowstone : سنگ رسوبى

fltp flcp : )ff(الاکلنگ

fltp flcp circuit : مدار الاکلنگى

flu : آنفلوانزا , انفلوانزا

flu box : ورزش : جعبه مخصوص طعمه هاى خشک ماهيگيرى

flu hook : ورزش : کيف مخصوص طعمه هاى مصنوعى ماهيگيرى

flub : اشتباه احمقانه ،لاف زدن ،توپ خالى زدن

flubdub : فريب و اغوا

fluctuability : تغييرپذيرى ،امادگى براى بالاوپايين رفتن

fluctuable : مستعد بالا و پائين رفتن ،مواج ،مستعد ترقى و تنزل

fluctuant : نوساني

fluctuate : نوسان کردن , نوسان داشتن

fluctuating : مواج

fluctuating arc : علوم هوايى : قوس الکتريکى نوسان دار

fluctuating power : الکترونيک : توان نوشى

fluctuating power of a polyphase system : الکترونيک : توان نوشى مدار چند فازى

fluctuation : نوسان

fluctuation of load : معمارى : نوسان بار

fluctuations : بازرگانى : نوسانات

fluctutaion of water table : معمارى : نوسان سفره اب زيرزمينى

flucuations : قانون ـ فقه : نوسانات اقتصادى

flue : لوله بخار

flue boiler : علوم مهندسى : ديگ بخار

flue dust : علوم مهندسى : بخار گاز

flue pipe : (مو ).ناى يالوله ساز،لوله دودکش

flue stop : کليد ارگ ،دکمه ارگ

fluency : سلاست , رواني , طلاقت , انسجام

fluent : روان , فصيح , سليس

fluently : علوم مهندسى : با سلاست

fluff : کرکدار شدن

fluffiness : نرمى ،خاصيت کرکى

fluffy : پرزدار

fluid : سيال , مايع , نرم وآبکي

fluid centre : ورزش : مرکز سيال

fluid clutch : علوم مهندسى : کلاج روغنى

fluid dram : واحد سنجش مايعات برابر با 1/8 اونس مايع

fluid friction : علوم مهندسى : اصطکاک روغنى

fluid intelligence : روانشناسى : هوش سيال

fluid logic : منطق سيلانى

fluid mechanics : عمران : مکانيک سيالات

fluid ounce : واحد گنجايش مايعات معادل 1/16 پينت

fluid resistance : علوم هوايى : مقاومت سيال

fluid bed polymerization : شيمى : بسپارش در بستر سيال

fluid bed vulcanization : شيمى : وولکانش در بستر سيال

fluidal : مانندجسم سيال يامايع ،وابسته به جسم سيال ،مايع

fluidic : وابسته بجسم سيال ،مانند جسم سيال يامايع

fluidics : سيلا ن شناسى

fluidify : تبديل به جسم سيال کردن ،مايع کردن

fluidity : طلاقت لسان , سياليت , سلاست بيان

fluidization : تبديل به مايع شدن

fluidize : باد افشان ساختن ،بباد سپردن ،تبديل به مايع کردن

fluidmeter : شيمى : جريان سنج

fluids : مايعات

fluing rings : ورزش : دارحلقه

fluke : زمين گير , قلاب لنگر , اصابت اتفاقي

flukeworm : کرم جگر

flukey : اتفاقى ،الله بختکى ،متغير،غيرثابت

flukily : بطوراتفاقى يا الله بختکى

fluky : اتفاقى ،شانسى

flume : جوي آسياب

flumed bridge : عمران : پل تنگ کننده معبر اب

flummery : سخن پوچ , ژله

flumming : عمران : تنگ کردن مقطع جريان اب

flummox : )=confuse(اشفته کردن ،مغشوش کردن ،گيج کردن ،درجواب عاجز کردن

flump : سنگين راه رفتن ،مسخره وار راه رفتن ،تلوتلوخوردن ،کنده زدن

flung : پرت

flunk : رفوزه کردن , موجب شکست شدن , مردود شدن , مردود کردن

flunk out : رفوزه شدن

flunkey : مامور جزء , غير ماهر

flunkeyism : چاپلوسى ،نوکرى ،جيفه خورى ،پستى

flunky : مامور جزء , غير ماهر

fluor : قاعدگي زنان

fluoresce : شفاف شدن ،نور مهتابى پس دادن

fluorescent : مهتابي , لامپ مهتابي

fluorescent light : چراق ماهتابي

fluorescent paint : علوم مهندسى : رنگ فلورسنت

fluorescent radiation : علوم مهندسى : تشعشع فلورسنت

fluorescent tube : علوم مهندسى : لامپ فلورسنت

fluoresent matter : شيمى : ماده فلوئورسان

fluoridate : داراى فلوريد کردن

fluoride : (ش ).فلوريد،فلورور

fluorinate : (ش ).با فلور ترکيب کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

مقاله درمورد بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی
موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف
زمین شناسی و پراكندگی آلونیت در ایران و جهان
موقعیت منطقه سد ارواک مشهد از نظر زمین شناسی و اکتشاف
بررسی عقد وکالت
پژوهش درباره شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری
پژوهش درباره تکنولوژی بتن مقاوم سازی تیر مركب بتن ـ فولاد با استفاده از CFRP
بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت
تحقیق درباره پی های باسكولی
مقاله درباره تاثیر الیاف پروپیلن بر روی خواص بتن های با قدرت زیاد
ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست
تحقیق درباره تأثیر مسلح‌كردن با میله‌های فولادی كوتاه استخوانی شكل (BSS)
تحقیق درباره تاثیرات تقویت تراكمی بر روی استحكام برشی تیرهای پل بتن مسلح
مبانی فلسفه عرفانی ایرانی – اسلامی
سوء تغذیه و تأثیر آن در روح و جسم نوجوانان
DISCOURSE ANALYSIS OF THE WRITTEN ELECTORAL MATERIALS FROM THE 7th PRESIDENTIAL ELECTION IN IRAN
کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری
تحقیق در باره دزیمتری
سیستمهای اندازه گیری پیشرفته (كمپراتور)