لغات مشابه
flow : جريان داشتن , جاري کردن , تندروان شدن , بده , جاري شدن , جريان يافتن

flow chip : علوم مهندسى : براده پيوسته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: