لغات مشابه
flow direction : جهت گردش

flow formula : معمارى : رابطه جريان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: