لغات مشابه
flow pressure : معمارى : فشار روان ابى

flow sheet : شيمى : نمودار جريان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: