لغات مشابه
floweriness : اراستگى باعبارات پرصنعت ياتعارف اميز

flowering : شکفتگي , گلدار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: