لغات مشابه
fluvial : نهري

fluviatic : شطى ،نهرى ،زندگى کننده در رودخانه ،پيداشده رودخانه ،رودخانه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: