لغات مشابه
fluviatile : شطي , نهري

fluviograph : الت سنجش افت وخيزاب رودخانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: