لغات مشابه
foam unit : علوم دريايى : کف ساز

foam type fire extinguisher : علوم مهندسى : دستگاه خاموش کننده اتش از نوع کفى

foamed blast furnace slag : علوم مهندسى : سرباره کوره بلند

foamed concrete : عمران : بتن اسفنجى

foamed meterid : علوم مهندسى : ماده کف

foaming agent : شيمى : عامل کف زاى

foamy : کف الود

fob : زنجير ساعت , بجيب ريختن

focal epilepsy : روانشناسى : صرع کانونى

focal line : علوم مهندسى : خط مرکزى

focal point : کانون

focal seizure : روانشناسى : حمله صرعى موضعى

focal spot : علوم مهندسى : کانون

focal surface : علوم مهندسى : سطح کانون

focalization : تمرکز در کانون

focalize : درکانون متمرکز کردن

focalpoint : علوم هوايى : کانون

focsle : قسمت جلوکشتى که درزيرعرشه واقع شده وملوانان درانجابسرميبرند

focus : تمرکز دادن , معطوف داشتن , مرکز توجه , تمرکز کردن , فوکوس

focused on : معطوف

focusing coil : الکترونيک : پيچک تمرکز

focusing control : الکترونيک : تنظيم تمرکز

focusing electrode : الکترونيک : الکترود تمرکزده

focusing glass : علوم مهندسى : ذره بين جيبى

focusing magnet : الکترونيک : مغناطيس تمرکز ده

focusing screen : علوم مهندسى : شيشه مات

fodder : علوفه , عليق

fodgel : )=buxom(

foe : عدو

foehn : باد خشک وگرم دامنه کوه

foeman : دشمن( درجنگ)،خصم ،عدو

foetal : foetus(،( )=fetalتش ).جنينى ،رويانى

foetation : تشکيل جنين

foeticide : جنين کشى ،اسقاط جنين

fog : ميغ , مه گرفتن

fog horn : علوم دريايى : بوق مه

fog lamp : علوم مهندسى : لامپ مه شکن

fog oil : علوم نظامى : روغن مخصوص يا سوخت مخصوص دستگاههاى توليد دود مصنوعى

fog bank : توده مه که ازدور( دردريا )نمودارباشد،سراب دريايى

fog curing room : عمران : اطاق نمدارى که نمونه هاى بتن ازمايشى را در ان نگهدارى ميکنند

fog dog : روشنايى کم که درهنگام مه گرفتگى نزديک افق ديده ميشود

fogbound : گرفتار مه

fogbow : رنگين کمان حاصل از مه

fogey : )=fogy(ادم عقب مانده وکهنه پرست ،ادم قديمى

foggage : moss(، )=fogمه ،ابهام

foggily : بطورمه الود يامبهم

fogginess : مه الود بودن

fogging : علوم نظامى : مات کردن سطوح شيشه اى يا عدسيها

foggy : ميغي , تيره وتار , مهآلود

foghorn : آژير مه

fogless : عارى از مه ،روشن

fogram : کهنه ،قديمى

fogy : )=fogey(ادم عقب مانده وکهنه پرست ،ادم قديمى

fogyish : کهنه پرست ،مانع پيشرفت ،قديمى مسلک

fogyism : کهنه پرستى

foh : اه ،پيف

foible : صعف اخلاقي

foil : عقيم گذاردن , زرورق , جاي نگين

foilist : ورزش : شمشيرباز فويل

foin : پرتاب کردن( شمشير يانيزه)،فرو بردن شمشير يا نيزه ،(ج.ش ).دله ياسمور کوهى

foism : دين بودادرچين

foison : محصول فراوان ،فراوان

foist : چيزى را بجاى ديگرى جا زدن ،جيب برى کردن ،بقالب زدن( چيز تقلبى)

foixed satellite : علوم هوايى : ماهواره ثابت

Fojan : فوجان

fokker : يکجورهواپيماى جنگى المانى

fold : دولاکردن , خم , تاه زدن , چروک , تاه , ماز , تاه کردن , تا کردن

foldaway : کوچک شونده

folded : تاشده , چين چين , تاخورده

folded dipole (antenna) : الکترونيک : انتن دو قطبى دولا

folded in mist : مه گرفته

folded optics : علوم نظامى : وسيله عکاسى يا ديدبانى تا شونده

folded picture : الکترونيک : تصوير تا خورده

folder : پوشه , شوميز

folderol : غير لازم

folding : تاشو

folding machine : علوم مهندسى : دستگاه خم کارى

folding money : )=paper money(اسکناس ،پول کاغذى

folding press : علوم مهندسى : پرس خم کارى

folding screen : پاراون

folding seat : علوم مهندسى : صندلى تاشو

foldless : بى تا،صاف

folia : جمع چينه ،طبقات نازک

foliaceous : برگ مانند،برگدار،برگه دار،برگى ،پولکى

foliage : شاخ و برگ , شاخ وبرگ

foliage leaf : برگ درخت ،برگ سبز

foliage plant : گياهى که براى برگش پرورش دادن شود

foliar : برگي

foliate : ورقه شده , برگ دادن , برگ برگ شدن , ورقه ورقه شدن

foliate papilla : روانشناسى : پرز برگ شکل

foliated : ورقه شده

foliation : برگ سازي

foliature : (شاخ و )برگ

folie a deux : روانشناسى : جنون دو نفرى

foliicolous : انگل برگ ،رشدکننده بر روى برگ

folio : برگ ،صفحه ،دفتر يادداشت ،پوشه ياکارتن کاغذ،کتاب ورق بزرگ

foliolate : (گ.ش ).داراى برگچه

foliole : برگچه

foliose : پربرگ

folium : طبقه نازک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی he is i. to do that , معنی he is if the right , معنی he is ill with fever , معنی he is in a hurry to go , معنی he is in his right mind , معنی he is in his teens , معنی he is in the know , معنی he is in the perfumery way , معنی he is in to day , معنی he is indisposed to go , معنی he is john by name , معنی he is kin to me , معنی he is liable to become sick , معنی he is lit up , معنی he is mentally weak , معنی he is much to be pitted , معنی he is my only child , معنی he is nehgent of his duties , معنی he is new to the trade , معنی he is next to you in rank , معنی he is no grat shakes , معنی he is no less than a gambler , معنی he is no linguist , معنی he is no more , معنی he is nod , معنی he is none of my friends , معنی he is not a to reason , معنی he is not of our number , معنی he is not of our sea , معنی he is not of that stamp , معنی he is not of that type , معنی he is not quite rested , معنی he is not willing to go , معنی he is not worth his salt , معنی he is nothing to me , معنی he is now at rest , معنی he is of greek origin , معنی he is of no service to us , معنی he is off to the war , معنی he is on as hamlet , معنی he is on his last legs , معنی he is on his legs , معنی he is on leave , معنی he is on our side , معنی he is on the spree , معنی he is on the wrong scent , معنی he is out and a bout , معنی he is out in his reckoning , معنی he is out of his senses , معنی he is out of huomor , معنی he is possessed of wealth , معنی he is poweless to do it , معنی he is pressed for money , معنی he is rather i. than sick , معنی he is ready at excuses , معنی he is recovered from his cold , معنی he is rightly named , معنی he is safe to be there , معنی he is said to have fled , معنی he is sanguine of success , معنی he is scarcely 20 years old , معنی he is second to none , معنی he is short of hands , معنی he is sick , معنی he is something of a musician , معنی he is stronger than i , معنی he is subord inate to me , معنی he is the owner of this house , معنی he is the very moral , معنی he is thinly dressed , معنی he is to be there , معنی he is to stay , معنی he is too p asto what he eats , معنی he is too proud to complain , معنی he is transported with joy , معنی he is twice the man he was , معنی he is unable to speak , معنی he is unequal to the task , معنی he is unworthy of his position , معنی he is very much a of you , معنی he is warm with wine , معنی he is well preserved , معنی he is well spoken of , معنی he is well up in algebra , معنی he is worn with travel , معنی he isout of step , معنی he judged impartially , معنی he keeps cows , معنی he keeps my a ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز