صفحه اصلی

focal epilepsy
روانشناسى : صرع کانونى
کلمات مشابه

focal line : علوم مهندسى : خط مرکزى

focal point : کانون

focal seizure : روانشناسى : حمله صرعى موضعى

focal spot : علوم مهندسى : کانون

focal surface : علوم مهندسى : سطح کانون

معنی focal epilepsy به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیك
دانلود انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران
دانلود ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی
دانلود زندگی‌نامه و بررسی آثار فرانسیس بیكن