لغات مشابه
foil : عقيم گذاردن , زرورق , جاي نگين

foilist : ورزش : شمشيرباز فويل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: