لغات مشابه
foliate : ورقه شده , برگ دادن , برگ برگ شدن , ورقه ورقه شدن

foliate papilla : روانشناسى : پرز برگ شکل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: