لغات مشابه
foliated : ورقه شده

foliation : برگ سازي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: