لغات مشابه
folie a deux : روانشناسى : جنون دو نفرى

foliicolous : انگل برگ ،رشدکننده بر روى برگ

folio : برگ ،صفحه ،دفتر يادداشت ،پوشه ياکارتن کاغذ،کتاب ورق بزرگ

foliolate : (گ.ش ).داراى برگچه

foliole : برگچه

foliose : پربرگ

folium : طبقه نازک

folk : قوم وخويش

folk psychology : روانشناسى : روانشناسى قومى

folk ways : روانشناسى : راه و رسم قومى

folk etymology : کلمه سازى توده ،تغييرشکلى که مردم روى ذوق وتعبيرخودبکلمه اى

folk song : سرودتوده( مردم)

folkish : )folklorish(وابسته به فولکلور،وابسته به توده مردم ،شبيه افسانه ها وعادات محلى

folklike : وابسته به توده مردم ،شبيه افسانه ها وعادات محلى

folklorish : )folkish(وابسته به فولکلور

folkmoot : (م.م ).انجمن شهر

folksy : خوش مشرب ،دوستانه ،خودمانى

folktale : افسانه هاى قومى واجدادى ،داستان ملى

folkway : احساسات عمومي

follery : حماقت ،استهزاء کردن

follicle : برگه

follicular : حجره اى ،کيسه اى

folliculate : حجره دار،کيسه دار

follow : پيشه کردن , بعد آمدن , پيروي کردن , رعايت کردن , پيگيري کردن , در پي افتادن , تبعيت کردن , اقتداء کردن , تابع بودن , دنبال کردن , در ذيل آمدن , متابعت کردن

follow on : ورزش : شروع دور دوم بازى کريکت

follow on die : علوم مهندسى : حديده چند طبقه

follow out : بانجام رساندن ،اخذ نتيجه ،دنبال کردن

follow shot : ورزش : ضربه با دادن پيچ به بالاى گوى بيليارد

follow the ball : ورزش : دنبال توپ فرستادن

follow the string : ورزش : وضع مشخصى نسبت به زه گرفتن

follow up : يا درمان , پي گيري کردن

follow through : ورزش : ادامه حرکت پس از ضربه

follow up : عقبه

follow up studies : روانشناسى : بررسيهاى پيگيرى

follower : دنباله رو , متاسي , دنبالگر , سالک , اهل تقليد , هواخواه , پيرو , هوادار , تبع , تبعه , تابع

followers : اصحاب , اتباع

following : مطاوعت , در پي , تاسي , اقتداء , شرح ذيل , امتثال , پيروي , به دنبال

following my lead : يک جور بازى که هر بازيکن را وادار ميکنند هرکارى که استاد کرد او نيز بکند

following on : از پى اينده ،زيرين ،شرح ذيل ،پيروان ،تابعين

followism : قانون ـ فقه : دنباله روى

follwer : مقلد

folly : نابخردي , ابلهي

fomative : سرشت گر

foment : برانگيختن ،پروردن ،تحريک کردن

fomentation : تکميد

fomenter : محرک ،مفتن ،برانگيزنده

fond : انس گرفته , خواهان , علاقمند , راقب بودن

fond of : موله

fondant : شيرينى اى که در دهان اب ميشود

fondle : نوازش کردن , ناز و نياز کردن

fondler : نوازش کننده ،اغوش گيرنده

fondling : نوازش

fondly : از روى علاقه

fondness : خاتر خواهي , علاقه

fondu : درهم داخل شونده ونفوذ کننده( مثل رنگ هاى نقاشى )درهم اميزنده( مثل اغذيه)،نوعى غذاى سويسى

font da/mover : کامپيوتر : يک برنامه کمکى است که توسط شرکت اپل تهيه گرديده است و در محيط مکينتاش بکار مى رود

font family : کامپيوتر : خانواده فونت

font id conflict : کامپيوتر : اختلال شناسايى فونت

font subsitution : کامپيوتر : جايگزينى فونت

fontal : وابسته به حوض غسل تعميد

fontanelle : ملاذ،ملاج ،نرمه سر

food : روزي , طعام , غذا , مائده , اطعمه , خوراکي , خوراک

food articles : مواد غذايي

food chain : زيست شناسى : زنجيره غذايى

food chemistry : شيمى : شيمى غذا

food deprivation : روانشناسى : محروميت غذايى

food dtufe stuff : خوردنى ،خوار و بار،ماده غذايى

food for powder : تير خوردنى ،کشته شدنى( در جنگ)

food gathering : زيست شناسى : خوراک اورى

food industries : معمارى : صنايع غذايى

food perference : زيست شناسى : رجحان غذايى

food poisoning : مسموميت غذايي

food preference : روانشناسى : پسند غذايى

food production : زيست شناسى : توليد غذا

food pyramid : زيست شناسى : هرم غذايى

food rationing : بازرگانى : جيره بندى مواد غذائى

food science : شيمى : علم غذا

food stamp program : بازرگانى : برنامه کمک مواد غذائى از طرف دولت به نيازمندان

food supply : آذوقه رساني

food tide : طغيان آب

food web : زيست شناسى : شبکه غذايى

foodful : حاصل خيز،ه ر بار،ه ر برکت

foodless : بي غذا

foods : اغذيه

foodstuff : خواربار

foodstuffs : موادغذايي

foofaraw : نق نق

fool : ابله , نادان , لر , آدم احمق , بي شعور

fool s dream : خواب خرگوشي

fool begged : نادان ،جاهل ،ابله ،چرند،جهالت اميز،بى معنى ،بى تناسب ،پست

fool hen : باقرقره ،غرغر کردن ،گله کردن

foolery : ابلهى ،حماقت ،کار ابلهانه ،مسخرگى

foolhardily : بابى پروايى

foolhardiness : تهور بى جا،تهور از روى نادانى

foolhardy : بى پروا،داراى تهور بى مورد

foolish : سفيه , بي خرد , نابخرد , سفاهت آميز , احمقانه , ابلهانه , بي عقل , بي خردانه , بيخرد , ناقصالعقل

foolishly : احمقانه , سفاهتا , سفيهانه

foolishly proud : مدمغ

foolishly religious : خرمقدس

foolishness : بي خردي , حمق , حماقت , احمقي , سفاهت , بي عقلي , ناداني

foolproof : ادم ساده لوح و رک و راست ،محفوظ از حماقت وکارهاى احمقانه ،محفوظ ازخطا وشکست

fools : حمقا , حمقاء

fools coat : جامه چل تکه لوده ها،يکجور نرم تن دوکپه اى

fools paradise : خوشى بى اساس يا خيالى ،الکى خوشى

fools parsley : شوکران

fools cap : کلاه قيفى ،کلاه لوده ها،کاغذ بزرگ برگ ،کاغذ با قطع وزيرى

foot : پا , قدم , هجاي شعري

foot board : معمارى : تخته کف

foot bow : ورزش : کشيدن و رها کردن تير به کمک دست و پا

foot brake : ترمز پايى

foot brake pedal : علوم مهندسى : پدال ترمز

foot guards : (انگلستان ) پياده نظام برخى ازهنگ ها که انها را ( لعشقيس ) مينامند

foot path : معمارى : کوره راه

foot rule : خطکش يک فوتى درودگران

foot rule correlation : روانشناسى : همبستگى سر انگشتى

foot screws : عمران : پيچهاى تنظيم تئودوليت

foot slugger : علوم نظامى : سرباز پياده

foot soldier : سرباز پياده

foot spot : ورزش : نقطه اى بين نقطه مرکزى و وسط جداره عقبى ميز بيليارد

foot sweep : ورزش : پرتاب مهاجم از طرف مدافع با گرفتن يقه و استفاده از پا،فن اوسوتو گارى

foot trap : ورزش : مهار توپ با کف پا

foot wear : پا افزار( کفش و مانند ان)

foot work : ورزش : رقص پا

foot and mouth : يکجور ناخوشى واگيردار با تب در جانوران شاخدار

foot article : پاورقي

foot bank : زمين بلند در پشت بارو يا استحکام ديگر،پياده رو

foot bath : پاشويه

foot bone : خرده استخوان پا،غوزک ،مچ پا

foot breadth : پا،پى

foot bridge : پل پياده روى

foot candle : الکترونيک : پا - شمع

foot cloth : پاى انداز،قاليچه ،زين پوش ،غاشيه

foot hill : تپه اى که در دامنه کوهى باشد

foot pace : پله ،سکو،قدم اهسته

foot pan : لگن پاشويى

foot passenger : مسافر پياده

foot pedal : علوم مهندسى : پدال پايى

foot pedal switch : علوم مهندسى : سوئيچى که با پدال پايى بکار مى افتد

foot pound second system : علوم هوايى : دستگاه فوت پاوند ثانيه

foot race : مسابقه دو

foot rest : زيرپايى ،جا پا،(در بيل )اسپرک

foot rot : ناخوشى پا در گاو و گوسفند

foot slogger : پياده( پا)

foot sore : داراى پاهاى زخمى( به ويژه در اثر راه رفتن)

foot stone : سنگ شالوده ،سنگ پايين کوه

footache : پادرد

footage : طول چيزى برحسب فوت ،مقدار فيلم بفوت

football : توپ فوتبال

football coach : مربي فوتبآال

footballer : فوتبال بازى کن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود تحقیق وکیل و وکالت 2
گردشگری و اقتصاد
هنر تجسمی و نقطه
صنایع کوچک و اقتصاد
تاثیر مشاوره پرستاری بر اضطراب و رضایتمندی خانواده های بیماران
پژوهش معرفی مدلسازی و کنترل جبران کننده upqc
دانلود تحقیق موفقیت مشاوره
دانلود تحقیق دوران نوجوانی
دانلود علل و انواع و درمان اختلالات آفازیا
دانلود عزت نفس و احساس خود و دیگران
دانلود دور نمایی از امنیت شهری
دانلود درد و فرهنگ
دانلود روانشناسی شخصیت (سالم)
دانلود تحقیق برخی نظریه های افلاطون
دانلود بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم
دانلود پژوهش مدد كاری
دانلود ارزیابی آبریزش دهان
دانلود واقعیت - انتزاع
دانلود رنگ در تاریخ ایران