لغات مشابه
foliicolous : انگل برگ ،رشدکننده بر روى برگ

folio : برگ ،صفحه ،دفتر يادداشت ،پوشه ياکارتن کاغذ،کتاب ورق بزرگ

foliolate : (گ.ش ).داراى برگچه

foliole : برگچه

foliose : پربرگ

folium : طبقه نازک

folk : قوم وخويش

folk psychology : روانشناسى : روانشناسى قومى

folk ways : روانشناسى : راه و رسم قومى

folk etymology : کلمه سازى توده ،تغييرشکلى که مردم روى ذوق وتعبيرخودبکلمه اى

folk song : سرودتوده( مردم)

folkish : )folklorish(وابسته به فولکلور،وابسته به توده مردم ،شبيه افسانه ها وعادات محلى

folklike : وابسته به توده مردم ،شبيه افسانه ها وعادات محلى

folklorish : )folkish(وابسته به فولکلور

folkmoot : (م.م ).انجمن شهر

folksy : خوش مشرب ،دوستانه ،خودمانى

folktale : افسانه هاى قومى واجدادى ،داستان ملى

folkway : احساسات عمومي

follery : حماقت ،استهزاء کردن

follicle : برگه

follicular : حجره اى ،کيسه اى

folliculate : حجره دار،کيسه دار

follow : پيشه کردن , بعد آمدن , پيروي کردن , رعايت کردن , پيگيري کردن , در پي افتادن , تبعيت کردن , اقتداء کردن , تابع بودن , دنبال کردن , در ذيل آمدن , متابعت کردن

follow on : ورزش : شروع دور دوم بازى کريکت

follow on die : علوم مهندسى : حديده چند طبقه

follow out : بانجام رساندن ،اخذ نتيجه ،دنبال کردن

follow shot : ورزش : ضربه با دادن پيچ به بالاى گوى بيليارد

follow the ball : ورزش : دنبال توپ فرستادن

follow the string : ورزش : وضع مشخصى نسبت به زه گرفتن

follow up : يا درمان , پي گيري کردن

follow through : ورزش : ادامه حرکت پس از ضربه

follow up : عقبه

follow up studies : روانشناسى : بررسيهاى پيگيرى

follower : دنباله رو , متاسي , دنبالگر , سالک , اهل تقليد , هواخواه , پيرو , هوادار , تبع , تبعه , تابع

followers : اصحاب , اتباع

following : مطاوعت , در پي , تاسي , اقتداء , شرح ذيل , امتثال , پيروي , به دنبال

following my lead : يک جور بازى که هر بازيکن را وادار ميکنند هرکارى که استاد کرد او نيز بکند

following on : از پى اينده ،زيرين ،شرح ذيل ،پيروان ،تابعين

followism : قانون ـ فقه : دنباله روى

follwer : مقلد

folly : نابخردي , ابلهي

fomative : سرشت گر

foment : برانگيختن ،پروردن ،تحريک کردن

fomentation : تکميد

fomenter : محرک ،مفتن ،برانگيزنده

fond : انس گرفته , خواهان , علاقمند , راقب بودن

fond of : موله

fondant : شيرينى اى که در دهان اب ميشود

fondle : نوازش کردن , ناز و نياز کردن

fondler : نوازش کننده ،اغوش گيرنده

fondling : نوازش

fondly : از روى علاقه

fondness : خاتر خواهي , علاقه

fondu : درهم داخل شونده ونفوذ کننده( مثل رنگ هاى نقاشى )درهم اميزنده( مثل اغذيه)،نوعى غذاى سويسى

font da/mover : کامپيوتر : يک برنامه کمکى است که توسط شرکت اپل تهيه گرديده است و در محيط مکينتاش بکار مى رود

font family : کامپيوتر : خانواده فونت

font id conflict : کامپيوتر : اختلال شناسايى فونت

font subsitution : کامپيوتر : جايگزينى فونت

fontal : وابسته به حوض غسل تعميد

fontanelle : ملاذ،ملاج ،نرمه سر

food : روزي , طعام , غذا , مائده , اطعمه , خوراکي , خوراک

food articles : مواد غذايي

food chain : زيست شناسى : زنجيره غذايى

food chemistry : شيمى : شيمى غذا

food deprivation : روانشناسى : محروميت غذايى

food dtufe stuff : خوردنى ،خوار و بار،ماده غذايى

food for powder : تير خوردنى ،کشته شدنى( در جنگ)

food gathering : زيست شناسى : خوراک اورى

food industries : معمارى : صنايع غذايى

food perference : زيست شناسى : رجحان غذايى

food poisoning : مسموميت غذايي

food preference : روانشناسى : پسند غذايى

food production : زيست شناسى : توليد غذا

food pyramid : زيست شناسى : هرم غذايى

food rationing : بازرگانى : جيره بندى مواد غذائى

food science : شيمى : علم غذا

food stamp program : بازرگانى : برنامه کمک مواد غذائى از طرف دولت به نيازمندان

food supply : آذوقه رساني

food tide : طغيان آب

food web : زيست شناسى : شبکه غذايى

foodful : حاصل خيز،ه ر بار،ه ر برکت

foodless : بي غذا

foods : اغذيه

foodstuff : خواربار

foodstuffs : موادغذايي

foofaraw : نق نق

fool : ابله , نادان , لر , آدم احمق , بي شعور

fool s dream : خواب خرگوشي

fool begged : نادان ،جاهل ،ابله ،چرند،جهالت اميز،بى معنى ،بى تناسب ،پست

fool hen : باقرقره ،غرغر کردن ،گله کردن

foolery : ابلهى ،حماقت ،کار ابلهانه ،مسخرگى

foolhardily : بابى پروايى

foolhardiness : تهور بى جا،تهور از روى نادانى

foolhardy : بى پروا،داراى تهور بى مورد

foolish : سفيه , بي خرد , نابخرد , سفاهت آميز , احمقانه , ابلهانه , بي عقل , بي خردانه , بيخرد , ناقصالعقل

foolishly : احمقانه , سفاهتا , سفيهانه

foolishly proud : مدمغ

foolishly religious : خرمقدس

foolishness : بي خردي , حمق , حماقت , احمقي , سفاهت , بي عقلي , ناداني

foolproof : ادم ساده لوح و رک و راست ،محفوظ از حماقت وکارهاى احمقانه ،محفوظ ازخطا وشکست

fools : حمقا , حمقاء

fools coat : جامه چل تکه لوده ها،يکجور نرم تن دوکپه اى

fools paradise : خوشى بى اساس يا خيالى ،الکى خوشى

fools parsley : شوکران

fools cap : کلاه قيفى ،کلاه لوده ها،کاغذ بزرگ برگ ،کاغذ با قطع وزيرى

foot : پا , قدم , هجاي شعري

foot board : معمارى : تخته کف

foot bow : ورزش : کشيدن و رها کردن تير به کمک دست و پا

foot brake : ترمز پايى

foot brake pedal : علوم مهندسى : پدال ترمز

foot guards : (انگلستان ) پياده نظام برخى ازهنگ ها که انها را ( لعشقيس ) مينامند

foot path : معمارى : کوره راه

foot rule : خطکش يک فوتى درودگران

foot rule correlation : روانشناسى : همبستگى سر انگشتى

foot screws : عمران : پيچهاى تنظيم تئودوليت

foot slugger : علوم نظامى : سرباز پياده

foot soldier : سرباز پياده

foot spot : ورزش : نقطه اى بين نقطه مرکزى و وسط جداره عقبى ميز بيليارد

foot sweep : ورزش : پرتاب مهاجم از طرف مدافع با گرفتن يقه و استفاده از پا،فن اوسوتو گارى

foot trap : ورزش : مهار توپ با کف پا

foot wear : پا افزار( کفش و مانند ان)

foot work : ورزش : رقص پا

foot and mouth : يکجور ناخوشى واگيردار با تب در جانوران شاخدار

foot article : پاورقي

foot bank : زمين بلند در پشت بارو يا استحکام ديگر،پياده رو

foot bath : پاشويه

foot bone : خرده استخوان پا،غوزک ،مچ پا

foot breadth : پا،پى

foot bridge : پل پياده روى

foot candle : الکترونيک : پا - شمع

foot cloth : پاى انداز،قاليچه ،زين پوش ،غاشيه

foot hill : تپه اى که در دامنه کوهى باشد

foot pace : پله ،سکو،قدم اهسته

foot pan : لگن پاشويى

foot passenger : مسافر پياده

foot pedal : علوم مهندسى : پدال پايى

foot pedal switch : علوم مهندسى : سوئيچى که با پدال پايى بکار مى افتد

foot pound second system : علوم هوايى : دستگاه فوت پاوند ثانيه

foot race : مسابقه دو

foot rest : زيرپايى ،جا پا،(در بيل )اسپرک

foot rot : ناخوشى پا در گاو و گوسفند

foot slogger : پياده( پا)

foot sore : داراى پاهاى زخمى( به ويژه در اثر راه رفتن)

foot stone : سنگ شالوده ،سنگ پايين کوه

footache : پادرد

footage : طول چيزى برحسب فوت ،مقدار فيلم بفوت

football : توپ فوتبال

football coach : مربي فوتبآال

footballer : فوتبال بازى کن

footbath : پاشويه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
پژوهش کار آفرینی طرح دستگاه ضد سرما زدگی باغات
پژوهش کار آفرینی طرح کسب و کار طراحی ابزار آلات مورد استفاده در صنعت
پاورپوینت چگونه ارتباط امن در اینترنت داشته باشیم؟!
پژوهش كارآفرینی حسابداری
پژوهش كار‏آفرینی راه اندازی چاپ
پژوهش كارآفرینی مهد كودك و آمادگی محراب
پژوهش کارآفرینی کارگاه خیاطی
پژوهش کار آفرینی طرح کسب و کار شستشو و دانه بندی شن و ماسه
تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید
پاورپوینت ورود به دانشگاه ( فرصت ها و چالش ها)
پژوهش کار آفرینی طرح احداث گلخانه فلزی پیچ و مهره ای تولید صیفی جات
پاورپوینت محاسبات شبکه ای
پژوهش کار آفرینی طرح احداث گلخانه هیدروپونیک
پاورپوینت شاخصهای ملی سلامت
پاورپوینت چگونه یک سمینار خوب ارائه دهیم
پاورپوینت راهنمای نصب لینوکس Fedora Core 9
پاورپوینت حشرات در قرآن و احادیث