لغات مشابه
foliole : برگچه

foliose : پربرگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: