لغات مشابه
fondly : از روى علاقه

fondness : خاتر خواهي , علاقه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: