لغات مشابه
fondu : درهم داخل شونده ونفوذ کننده( مثل رنگ هاى نقاشى )درهم اميزنده( مثل اغذيه)،نوعى غذاى سويسى

font da/mover : کامپيوتر : يک برنامه کمکى است که توسط شرکت اپل تهيه گرديده است و در محيط مکينتاش بکار مى رود

font family : کامپيوتر : خانواده فونت

font id conflict : کامپيوتر : اختلال شناسايى فونت

font subsitution : کامپيوتر : جايگزينى فونت

fontal : وابسته به حوض غسل تعميد

fontanelle : ملاذ،ملاج ،نرمه سر

food : روزي , طعام , غذا , مائده , اطعمه , خوراکي , خوراک

food articles : مواد غذايي

food chain : زيست شناسى : زنجيره غذايى

food chemistry : شيمى : شيمى غذا

food deprivation : روانشناسى : محروميت غذايى

food dtufe stuff : خوردنى ،خوار و بار،ماده غذايى

food for powder : تير خوردنى ،کشته شدنى( در جنگ)

food gathering : زيست شناسى : خوراک اورى

food industries : معمارى : صنايع غذايى

food perference : زيست شناسى : رجحان غذايى

food poisoning : مسموميت غذايي

food preference : روانشناسى : پسند غذايى

food production : زيست شناسى : توليد غذا

food pyramid : زيست شناسى : هرم غذايى

food rationing : بازرگانى : جيره بندى مواد غذائى

food science : شيمى : علم غذا

food stamp program : بازرگانى : برنامه کمک مواد غذائى از طرف دولت به نيازمندان

food supply : آذوقه رساني

food tide : طغيان آب

food web : زيست شناسى : شبکه غذايى

foodful : حاصل خيز،ه ر بار،ه ر برکت

foodless : بي غذا

foods : اغذيه

foodstuff : خواربار

foodstuffs : موادغذايي

foofaraw : نق نق

fool : ابله , نادان , لر , آدم احمق , بي شعور

fool s dream : خواب خرگوشي

fool begged : نادان ،جاهل ،ابله ،چرند،جهالت اميز،بى معنى ،بى تناسب ،پست

fool hen : باقرقره ،غرغر کردن ،گله کردن

foolery : ابلهى ،حماقت ،کار ابلهانه ،مسخرگى

foolhardily : بابى پروايى

foolhardiness : تهور بى جا،تهور از روى نادانى

foolhardy : بى پروا،داراى تهور بى مورد

foolish : سفيه , بي خرد , نابخرد , سفاهت آميز , احمقانه , ابلهانه , بي عقل , بي خردانه , بيخرد , ناقصالعقل

foolishly : احمقانه , سفاهتا , سفيهانه

foolishly proud : مدمغ

foolishly religious : خرمقدس

foolishness : بي خردي , حمق , حماقت , احمقي , سفاهت , بي عقلي , ناداني

foolproof : ادم ساده لوح و رک و راست ،محفوظ از حماقت وکارهاى احمقانه ،محفوظ ازخطا وشکست

fools : حمقا , حمقاء

fools coat : جامه چل تکه لوده ها،يکجور نرم تن دوکپه اى

fools paradise : خوشى بى اساس يا خيالى ،الکى خوشى

fools parsley : شوکران

fools cap : کلاه قيفى ،کلاه لوده ها،کاغذ بزرگ برگ ،کاغذ با قطع وزيرى

foot : پا , قدم , هجاي شعري

foot board : معمارى : تخته کف

foot bow : ورزش : کشيدن و رها کردن تير به کمک دست و پا

foot brake : ترمز پايى

foot brake pedal : علوم مهندسى : پدال ترمز

foot guards : (انگلستان ) پياده نظام برخى ازهنگ ها که انها را ( لعشقيس ) مينامند

foot path : معمارى : کوره راه

foot rule : خطکش يک فوتى درودگران

foot rule correlation : روانشناسى : همبستگى سر انگشتى

foot screws : عمران : پيچهاى تنظيم تئودوليت

foot slugger : علوم نظامى : سرباز پياده

foot soldier : سرباز پياده

foot spot : ورزش : نقطه اى بين نقطه مرکزى و وسط جداره عقبى ميز بيليارد

foot sweep : ورزش : پرتاب مهاجم از طرف مدافع با گرفتن يقه و استفاده از پا،فن اوسوتو گارى

foot trap : ورزش : مهار توپ با کف پا

foot wear : پا افزار( کفش و مانند ان)

foot work : ورزش : رقص پا

foot and mouth : يکجور ناخوشى واگيردار با تب در جانوران شاخدار

foot article : پاورقي

foot bank : زمين بلند در پشت بارو يا استحکام ديگر،پياده رو

foot bath : پاشويه

foot bone : خرده استخوان پا،غوزک ،مچ پا

foot breadth : پا،پى

foot bridge : پل پياده روى

foot candle : الکترونيک : پا - شمع

foot cloth : پاى انداز،قاليچه ،زين پوش ،غاشيه

foot hill : تپه اى که در دامنه کوهى باشد

foot pace : پله ،سکو،قدم اهسته

foot pan : لگن پاشويى

foot passenger : مسافر پياده

foot pedal : علوم مهندسى : پدال پايى

foot pedal switch : علوم مهندسى : سوئيچى که با پدال پايى بکار مى افتد

foot pound second system : علوم هوايى : دستگاه فوت پاوند ثانيه

foot race : مسابقه دو

foot rest : زيرپايى ،جا پا،(در بيل )اسپرک

foot rot : ناخوشى پا در گاو و گوسفند

foot slogger : پياده( پا)

foot sore : داراى پاهاى زخمى( به ويژه در اثر راه رفتن)

foot stone : سنگ شالوده ،سنگ پايين کوه

footache : پادرد

footage : طول چيزى برحسب فوت ،مقدار فيلم بفوت

football : توپ فوتبال

football coach : مربي فوتبآال

footballer : فوتبال بازى کن

footbath : پاشويه

footboard : پايه تختخواب

footboy : پادو

footbridge : پل پياده روها،پل پياده روى

footcandle : واحد روشنايى برابر تابش نور در يک فوت مربع

footcloth : پاي انداز

footed : ورزش : سر تير ماده سختى را قراردادن

footer : گام زن

footfall : )= step(پله

footgear : پاپوش ،کفش

foothill : دامنه

foothold : جاپا , جاي ثابت

foothole : جاى ثابت ،مقام

footing : جاي پا

footle : لودگى يا بازى کردن ،پايگکوبى ،هرزه درايى

footler : ژاژخاى ،لوده

footless : بي پا

footlicker : ادم چاپلوس ،متملق ،انگل ،طفيلى

footlight : چراق پايين اتومبيل

footlights : رديف چراغ هاى جلو صحنه نمايش ومانند ان

footling : پا به جلو

footlocker : چمدان قفل دار

footloose : بى بند وبار،ازاد

footman : شاطر

footmark : ردپا

footnote : زير نگاشت , زيرنويس , زيرنويسي کردن , پي نوشت

footnoting : زيرنويسي

footpace : پاگردپله ها

footpad : پاي جانور

footpage : پادو،غلام بچه

footpath : خرند

footprint : جاي پا , اثر پا , ردپا , جا پا , جاپا

footprints : ردپا

footrace : مسابقه دويدن

footrail : معمارى : ميله زيرپايى

footrest : زير پايى ،جاپا

footrope : علوم دريايى : طناب پا

foots of sugar : پس مانده يا سلف قند

footsack : ورزش : کيسه خواب

footslog : پا کوفتن

footsoldier : )= infantryman(سرباز پياده

footsore : داراى پاهاى زخمى( بويژه در اثر راه رفتن)

footstalk : برگدم

footstall : رکاب زين زنانه ،ازاره يا ته ستون ،پايه ستون

footstep : گام برداري , جاپا

footstone : سنگ بنا

footstool : زيرپايي

footwarmer : ظرف اب گرم که در اطاق راه اهن براى گرم کردن پا ميگذارند

footwear : پاي افزار , پاپوش

footwork : پادوي

footworn : خسته ،از پا افتاده

footy : پست ،مستمند،داراى پا،پادار،پايى

foozle : ضربت نادرست

fop : کج کلاه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری