لغات مشابه
for long time : مدتي

for mercy sake : براى خاطر خدا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: