لغات مشابه
for more than : براي بيش از

for my part : از سهم خودم ،من که

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: