لغات مشابه
for once : يکبار استثناء

for one : به عنوان یک نفر، از یک نظر، از طرفی

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: