لغات مشابه
for short : براى رعايت اختصار

for some time : مدتي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: