لغات مشابه
for the benefit of : به منفعت او،براى استفاده

for the best : با نيت خوب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: