لغات مشابه
for the love of : به عشق,،به خاطر,،بنام,

for the most part : بيشتر،اکثرا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: