لغات مشابه
for the most part : بيشتر،اکثرا

for the nonce : عمدا`،مخصوصا`،براى مقصود فعلى ،عجاله

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: