لغات مشابه
for the rest : اما در باره باقى مطالب

for the sake of money : براى( خاطر )پول ،بواسطه پول

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: