لغات مشابه
for what reason : از چه رو

for your information : براى اگاهى شما

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: