لغات مشابه
foraminate : روزن دار

foraminated : سوراخ دار،ثقبه دار،سوراخ سوراخ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: