لغات مشابه
foraminated : سوراخ دار،ثقبه دار،سوراخ سوراخ

foraminifer : (ج.ش ).جنسى از جانوران ريز ريشه پاى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: