لغات مشابه
forand : وهمچنين ،ونيز

forasmuch as : چونکه ،نظر به اينکه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: