لغات مشابه
foray : تاخت وتاز کردن

forbade : قدغن کرد،نهى کرد،منع کرد،بازداشت ،نا مقدور ساخت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: